REKLAMA

SECO/WARWICK S.A.: wyniki finansowe

2021-09-10 20:02
publikacja
2021-09-10 20:02
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_Grupy_SECOWARWICK_S.A._H1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Kapitalowa_SECOWARWICK-_Wybrane_dane_finansowe_1_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SWSA_S60503_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SWSA_S60503_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 220 991 192 771 48 600 43 404
II. Koszt własny sprzedaży -172 612 -147 825 -37 960 -33 284
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 429 9 585 2 074 2 158
IV. Zysk (strata) brutto 7 497 8 683 1 649 1 955
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 410 5 714 1 410 1 287
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 077 2 856 1 996 643
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 429 2 013 -1 194 453
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 885 -12 447 -1 954 -2 802
IX. Aktywa razem 432 713 450 525 95 716 97 626
X. Zobowiązania razem 237 703 261 310 52 580 56 624
XI. W tym zobowiązania krótkoterminowe 194 063 213 922 42 927 46 356
XII. Kapitał własny 195 011 189 215 43 136 41 002
XIII. Kapitał podstawowy 3 616 3 616 800 784
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 133 544 121 525 29 369 27 363
XV. Koszt własny sprzedaży -108 869 -94 134 -23 942 -21 195
XVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 939 10 139 1 086 2 283
XVII. Zysk (strata) brutto 3 920 9 959 862 2 242
XVIII. Zysk (strata) netto 3 182 7 550 700 1 700
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 479 10 780 1 205 2 427
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 572 -3 921 -566 -883
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 466 -16 392 -1 642 -3 691
XXII. Aktywa razem 311 459 331 823 68 895 71 904
XXIII. Zobowiązania razem 127 448 147 626 28 191 31 990
XXIV. W tym zobowiązania krótkoterminowe 100 887 120 281 22 316 26 064
XXV. Kapitał własny 184 011 184 198 40 703 39 915
XXVI. Kapitał podstawowy 3 616 3 616 800 784


Poszczególne
pozycje śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z
sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy
Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu 30.06.2021
EUR=4,5208; 31.12.2019 EUR=4,6148. Poszczególne pozycje śródrocznego
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym I półrocze
2021 EUR=4,5472; I półrocze 2010 EUR=4,4413. Wybrane dane finansowe ze
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz jednostkowego sprawozdania
z sytuacji finansowej prezentowane są na koniec bieżącego i
na koniec poprzedniego roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Srodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe_1H2021.pdfSrodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe_1H2021.pdf Sródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy_1H2021.pdfSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy_1H2021.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Oświadczenia Zarządu Grupy SECOWARWICK S.A. H1 2021.pdfOświadczenia Zarządu Grupy SECOWARWICK S.A. H1 2021.pdf Oświadczenia Zarządu Grupy
Grupa Kapitałowa SECOWARWICK- Wybrane dane finansowe 1 półrocze 2021.pdfGrupa Kapitałowa SECOWARWICK- Wybrane dane finansowe 1 półrocze 2021.pdf Wybrane dane finansowe 1 półrocze 2020
SWSA_S60503_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL.pdfSWSA_S60503_Raport_z_przegladu_SSF_30062021_PL.pdf Raport z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
SWSA_S60503_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdfSWSA_S60503_Raport_z_przegladu_JSF_30062021_PL.pdf Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-10 Sławomir Woźniak Prezes Zarządu
2021-09-10 Bartosz Klinowski Członek Zarządu
2021-09-10 Earl Good Członek Zarządu
2021-09-10 Piotr Walasek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki