SANWIL HOLDING SA: wyniki finansowe

2020-06-30 17:36
publikacja
2020-06-30 17:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_1Q_2020_Rozszerzony_30062020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 159 7 565 1 628 1 760
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 359 -600 82 -140
III. Zysk (strata) brutto 221 -272 50 -63
IV. Zysk (strata) netto 167 -346 38 -81
V. Całkowite dochody 167 -346 38 -81
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 013 -265 458 -62
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 226 1 622 51 377
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 168 30 -266 7
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 1 071 1 387 244 322
X. Liczba akcji (w szt.) 16 003 790 16 703 790 16 003 790 16 703 790
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 -0,02 0,00 0,00
XII. Dane dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego cd. 2020-03-31 2019-12-31 2020-03-31 2019-12-31
XIII. Aktywa, razem 54 434 52 260 #ADR! 12 272
XIV. Zobowiązania długoterminowe 4 846 4 218 1 065 990
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 8 544 7 165 1 877 1 683
XVI. Kapitał własny 41 044 40 877 9 016 9 599
XVII. Kapitał zakładowy 9 602 10 022 2 109 2 353
XVIII. Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego 01.01.-31.03.2020 01.01-31.03.2019 01.01.-31.03.2020 01.01-31.03.2019
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -145 -398 -33 -93
XXI. Zysk (strata) brutto -175 61 -40 14
XXII. Zysk (strata) netto -197 12 -45 3
XXIII. Całkowite dochody -197 12 -45 3
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -141 -318 -32 -74
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 395 1 679 90 390
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 0 -4 0
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem 236 1 361 54 316
XXVIII. Liczba akcji (w szt.) 16 003 790 16 703 790 16 003 790 16 703 790
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 0,00 0,00 0,00
XXX. Dane dot. jednostkowego sprawozdania finansowego cd. 2020-03-31 2019-12-31 2020-03-31 2019-12-31
XXXI. Aktywa, razem 43 253 43 383 9 501 10 187
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 271 256 60 60
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 343 2 291 515 538
XXXIV. Kapitał własny 40 639 40 836 8 927 9 589
XXXV. Kapitał zakładowy 9 602 10 022 2 109 2 353


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu - według średniego kursu
NBP obowiązującego na 31 marca 2020 roku: 4,5523 EUR/PLN (na 31 grudnia
2019 roku: 4,2585 EUR/PLN).


Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku z
przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca I kwartału 2020 roku: 4,3963 EUR/PLN (po I
kwartale 2019 r.: 4,2978 EUR/PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 1Q 2020 Rozszerzony 30062020.pdfRaport 1Q 2020 Rozszerzony 30062020.pdf Raport za 1Q2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Adam Buchajski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki