REKLAMA

Raporty ZUS za pracownika na urlopie ojcowskim

2017-11-30 07:57
publikacja
2017-11-30 07:57

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko. Wymiar tego urlopu wynosi obecnie 2 tygodnie. Pracownik powinien otrzymać za ten czas zasiłek macierzyński oraz mieć naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Są one finansowane przez budżet państwa. Niektórzy pracodawcy muszą je jednak rozliczyć w raportach przekazywanych do ZUS. Jeśli wypłata zasiłku macierzyńskiego ma miejsce w kolejnym miesiącu, wówczas mogą powstać wątpliwości co do prawidłowego sporządzenia za pracownika dokumentów rozliczeniowych.

fot. / / YAY Foto

Kiedy składki nalicza firma?

Pracownik, który przebywa na urlopie ojcowskim i pobiera z tego tytułu zasiłek macierzyński, podlega w tym czasie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Składki na te ubezpieczenia za taką osobę rozlicza podmiot wypłacający zasiłek. Jeśli płatnikiem zasiłku macierzyńskiego jest pracodawca, wtedy to on ma obowiązek naliczyć za pracownika składki ubezpieczeniowe (emerytalną i rentowe) z racji wypłacanego mu zasiłku. Zgłoszenia do ubezpieczeń nie dokonuje się jednak na "standardowym" druku ZUS ZUA, lecz wykazuje w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 X X i naliczonymi składkami emerytalno-rentowymi (patrz tabela). Następnie składki te wykazuje się w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w polach przeznaczonych dla finansowania składek z budżetu państwa (tj. w polach nr 10, 11 i 12 bloku IV deklaracji).

Raport świadczeniowy

Oprócz raportu "składkowego", za pracownika pobierającego zasiłek macierzyński, pracodawca sporządza również raport ZUS RSA. Wykazuje w nim kwotę zasiłku macierzyńskiego, jaką wypłacił pracownikowi (podaje ją w polu 06. np. w bloku III.B.), kod świadczenia/przerwy 327 oznaczający zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego (w polu 02.) oraz okres, za który zasiłek ten został wypłacony (pola 03. i 04.). W tym raporcie jako kod tytułu ubezpieczenia należy podać kod pracowniczy, tj. 01 10 X X.

Pracodawca, który nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków, wykazuje pracownika pobierającego (z ZUS) zasiłek macierzyński jedynie w raporcie ZUS RSA, z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 X X, okresem, za który przysługuje zasiłek oraz liczbą dni; pole 06. w tym raporcie pozostawia puste lub wpisuje wartość 0,00.

Wypłata w kolejnym miesiącu

Za pracownika pobierającego zasiłek macierzyński pracodawca nalicza składki emerytalno-rentowe w raporcie ZUS RCA sporządzonym za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata tego zasiłku. Jeśli więc pracownik przebywał na urlopie ojcowskim w listopadzie 2017 r. i w tym miesiącu za okres urlopu ojcowskiego otrzymał od pracodawcy zasiłek macierzyński, to składki od dokonanej wypłaty pracodawca powinien mu naliczyć w listopadowych dokumentach rozliczeniowych.

Bardziej złożone jest rozliczenie składek w przypadku, gdy pracownik w jednym miesiącu przebywa na urlopie ojcowskim, a zasiłek macierzyński z tego tytułu pracodawca wypłaci mu dopiero w następnym miesiącu. Wówczas za miesiąc, w którym pracownik przebywał na urlopie ojcowskim, sporządza się zerowy raport ZUS RCA (z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40). W tym samym raporcie trzeba też wykazać pracownika z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 X X i składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne rozliczonymi od przychodu uzyskanego przez niego w tym miesiącu.

Składki od wypłaconego zasiłku pracodawca naliczy dopiero w następnym miesiącu. Wtedy też będzie musiał w raporcie ZUS RSA w odpowiedni sposób poinformować organ rentowy, że w miesiącu, w którym nastąpiła wypłata zasiłku macierzyńskiego, pracownik nie podlegał już ubezpieczeniom z tytułu pobierania tego zasiłku (przykład).

Ubezpieczenie Podstawa wymiaru Wysokość składki
emerytalne kwota wypłaconego zasiłku (tj. kwota zasiłku przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy) 19,52% podstawy wymiaru
rentowe 8% podstawy wymiaru

Przykład

Firma wypłaca pracownikom wynagrodzenia oraz zasiłki 8. dnia następnego miesiąca. W okresie od 17 do 30 listopada 2017 r. pracownik przebywał na urlopie ojcowskim. W listopadzie br. otrzymał wynagrodzenie za październik 2017 r. w kwocie 4.350 zł, natomiast 8 grudnia br. pracodawca wypłaci mu wynagrodzenie za listopad w kwocie 2.330 zł oraz zasiłek macierzyński w kwocie 2.128 zł. W tym przypadku w raporcie ZUS RCA sporządzonym, za listopad 2017 r. (składanym do ZUS w grudniu) pracodawca wykaże pracownika w:

- jednym bloku - z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 0 0, z zerową podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz z zerowymi kwotami tych składek,
- kolejnym bloku - z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0, ze składkami rozliczonymi od przychodu uzyskanego przez pracownika w listopadzie 2017 r., tj. od kwoty 4.350 zł.

Natomiast w raporcie ZUS RCA sporządzonym za grudzień 2017 r. pracodawca wykaże pracownika w:

- jednym bloku - ponownie z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 0 0, tym razem już ze składkami emerytalno-rentowymi naliczonymi od kwoty zasiłku macierzyńskiego wypłaconego mu w grudniu 2017 r., czyli od kwoty 2.128 zł,
- kolejnym bloku - z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 0 0 i składkami rozliczonymi od oskładkowanego przychodu z umowy o pracę, który pracownik uzyska w grudniu br. (tu: od kwoty 2.330 zł, zakładając, że do końca grudnia pracownik nie uzyska już żadnego przychodu).

Pracodawca wykaże pracownika także w dwóch blokach grudniowego raportu ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia:

- 12 40 0 0 oraz z kodem świadczenia/przerwy - 350; w polach 03-04. należy podać okres 01.12.2017-31.12.2017 (w ten sposób pracodawca informuje ZUS, że w miesiącu, w którym nastąpiła wypłata zasiłku macierzyńskiego - tu: w grudniu 2017 r. - pracownik nie podlegał ubezpieczeniom z tytułu pobierania tego zasiłku), nie należy natomiast podawać liczby dni oraz kwoty;
- 01 10 0 0, kodem świadczenia 327, okresem 17.11.2017- 30.11.2017, liczbą dni zasiłkowych - 14 oraz kwotą wypłaconego zasiłku, czyli 2.128 zł.


autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 2017-11-30

Nowe regulacje w zakresie urlopów i zasiłków z tytułu opieki nad małym dzieckiem. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Polityka rodzinna

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki