REKLAMA

Raen S.A.: wyniki finansowe

2023-10-02 23:45
publikacja
2023-10-02 23:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raen_Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_na_30.06.2023(Autenti_Classic_2023-10-02_19-42-25)-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raen_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe__na_30.06.2023(Autenti_Classic_2023-10-02_19-37-16)-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_Raen(Autenti_Classic_2023-10-02_19-30-45).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raen_Raport_z_przegladu_srodrocznego_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raen_Raport_z_przegladu_srodrocznego_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raen_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Raen_30.06.2023(Autenti_Classic_2023-10-02_19-28-31).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_Raen(Autenti_Classic_2023-10-02_23-11-33).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_Rady_Nadzorczej_Raen_sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody łączne całkowite 13 728 0 2 976 0
II. Przychody ze sprzedaży 13 705 0 2 971 0
III. Koszty działalności operacyjnej (8 784) (18) (1 904) (4)
IV. Amortyzacja (194) 0 (42) 0
V. Zysk / (strata) ze sprzedaży 4 921 (18) 1 067 (4)
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 885 (1 178) 1 059 (254)
VII. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 4 861 (1 178) 1 054 (254)
VIII. Zysk / (strata) netto 4 563 (1 178) 989 (254)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 744) (35) (378) (8)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (994) 0 (215) 0
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 746 42 595 9
na 30.06.2023 na 31.12.2022 na 30.06.2023 na 31.12.2022
XII. Aktywa trwałe 3 826 1 064 860 227
XIII. Aktywa obrotowe 10 714 1 854 2 407 395
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe 0 0 0 0
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 0 0 0 0
XVI. Należności długoterminowe 0 0 0 0
XVII. Należności krótkoterminowe 5 863 591 1 317 126
XVIII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29 21 7 4
XIX. Kapitał własny 8 636 1 250 1 941 267
XX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 754 590 169 126
XXI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 5 149 1 077 1 157 230
XXII. Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcje (w zł.) 0,28 0,08 0,06 0,02
XXIII. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,15 0,01 0,03 0,00
XXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy 47 075 222 15 000 000 47 075 222 15 000 000
XXV. Średnia ważona liczba akcji 31 037 611 15 000 000 31 037 611 15 000 000
Wybrane jednostkowe dane finansowe
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
XXVI. Przychody ze sprzedaży - 11 - 2
XXVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (811) (502) (176) (108)
XXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (834) (259) (181) (56)
XXIX. Zysk (strata) netto (918) (235) (199) (51)
XXX. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (786) 122 (170) 26
XXXI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (1 703) (190) (369) (41)
XXXII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 481 100 538 22
XXXIII. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (8) 32 (2) 7
XXXIV. średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 37 904 790 28 670 072 37 904 790 28 670 072
XXXV. Zysk / strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) -0,0242 -0,0082 -0,0053 -0,0018
na 30.06.2023 na 31.12.2022 na 30.06.2023 na 31.12.2022
XXXVI. Aktywa trwałe 2 759 793 620 169
XXXVII. Aktywa obrotowe 314 866 71 185
XXXVIII. Aktywa, razem 3 073 1 659 691 354
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 223 142 50 30
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 138 418 31 89
XLI. Kapitał własny 2 712 1 099 609 234
XLII. Kapitał podstawowy 4 708 2 954 1 058 630
XLIII. Pasywa, razem 3 073 1 659 691 354
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł) 0,0715 0,0378 0,0161 0,0080


Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone
na Euro według nastepujących zasad:- poszczególne pozycje
aktywów i pasywów dla bilansu na dzień bilansowy - według średniego
kursu obowiązującego na ostatni dzien bilansowy ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 30.06.2023 r. - kurs 1 euro
wynosił 4,4503 zł, a na dzień 31.12.2022 r. - kurs 1 euro wynosił 4,6899
zł.- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przeplywów pieniężnych - według kursu średniego obliczonego jako średnia
arytmetyczna kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni
dzień miesiąca w danym okresie sprawozdawyczym; odpowiednio w okresie
01-06.2023 r. wynosił 1 euro = 4,6130 zł, a w okresie 01-06.2022 r.
wynosił 1 euro = 4,6427 zł.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raen_Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_na_30.06.2023(Autenti_Classic_2023-10-02_19-42-25)-sig.pdfRaen_Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_na_30.06.2023(Autenti_Classic_2023-10-02_19-42-25)-sig.pdf Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Raen S.A.
Raen_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe__na_30.06.2023(Autenti_Classic_2023-10-02_19-37-16)-sig.pdfRaen_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe__na_30.06.2023(Autenti_Classic_2023-10-02_19-37-16)-sig.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Raen S.A.
Oswiadczenia_Zarzadu_Raen(Autenti_Classic_2023-10-02_19-30-45).pdfOswiadczenia_Zarzadu_Raen(Autenti_Classic_2023-10-02_19-30-45).pdf Oświadczenia Zarządu Raen S.A.
Raen_Raport_z_przegladu_srodrocznego_JSF.pdfRaen_Raport_z_przegladu_srodrocznego_JSF.pdf Raport z przeglądu JSF
Raen_Raport_z_przegladu_srodrocznego_SSF.pdfRaen_Raport_z_przegladu_srodrocznego_SSF.pdf Raport z przeglądu SSF
Raen_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Raen_30.06.2023(Autenti_Classic_2023-10-02_19-28-31).pdfRaen_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Raen_30.06.2023(Autenti_Classic_2023-10-02_19-28-31).pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Raen S.A.
Stanowisko_Zarzadu_Raen(Autenti_Classic_2023-10-02_23-11-33).pdfStanowisko_Zarzadu_Raen(Autenti_Classic_2023-10-02_23-11-33).pdf Stanowisko Zarządu Raen
Opinia_Rady_Nadzorczej_Raen_sig.pdfOpinia_Rady_Nadzorczej_Raen_sig.pdf Opinia Rady Nadzorczej Raen

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-02 Adam Guz Prezes Zarządu Adam Guz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki