REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: wyniki finansowe

2021-09-08 17:23
publikacja
2021-09-08 17:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Jednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_30_06_2021_Ryvu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENG_IFRS_Ryvu_Standalone_FS_30.06.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ryvu_Raport_H1_2021_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ryvu_Raport_H1_2021_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HY21_Ryvu_Therapeutics_Raport_z_przegladu.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
21_Ryvu_PL_O_IFRS_31_Review_Report_PAS_standalone.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS
I. Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales 741 14 715 163 3 313
II. Przychody z dotacji / Revenues from subsidy 11 321 9 605 2 490 2 163
III. Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues 160 152 35 34
IV. Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities 12 222 24 472 2 688 5 510
V. Koszty operacyjne / Operating expenses -50 345 -36 309 -11 072 -8 175
VI. Amortyzacja / Depreciation -5 925 -4 864 -1 303 -1 095
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT) -38 123 -11 837 -8 384 -2 665
VIII. Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax -37 622 -7 834 -8 274 -1 764
IX. Zysk (strata) netto / Net profit/loss -37 808 -8 609 -8 315 -1 938
X. EBITDA -32 198 -6 973 -7 081 -1 570
XI. Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities -39 641 -12 850 -8 718 -2 893
XII. Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities -11 163 -16 771 -2 455 -3 776
XIII. Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities -1 260 -3 946 -277 -888
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flow -52 064 -33 567 -11 450 -7 558
XV. Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average) 18 355 474 15 971 229 18 355 474 15 971 229
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) -2,06 -0,54 -0,45 -0,12
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) -2,06 -0,54 -0,45 -0,12
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) 10,52 7,01 2,33 1,57
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) 10,52 7,01 2,33 1,57
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) - - - -
POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS
XXI. Aktywa razem / Total assets 253 343 167 837 56 039 37 581
XXII. Należności krótkoterminowe / Short-term receivables 6 863 13 626 1 518 3 051
XXIII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents 84 154 38 540 18 615 8 630
XXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities 60 327 55 866 13 344 12 509
XXV. Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities 32 820 31 857 7 260 7 133
XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities 27 507 24 009 6 085 5 376
XXVII. Kapitał własny / Total equity 193 017 111 971 42 695 25 072
XXVIII. Kapitał zakładowy / Share capital 7 342 6 388 1 624 1 430


Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych / Euro
exchange rate used to convert selected financial data


Średni kurs NBP / Average exchange rate of the National Bank of Poland :


za okres 01.01.2021 – 30.06.2021 r. / for the period from 01/01/2021 –
30/06/2021 : 4,5472 PLN;


za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 r. / for the period from 01/01/2020 –
30/06/2020 : 4,4413 PLN;


na dzień 30 czerwca 2021 r. / as of 30 June 2021: 4,5208 PLN;


na dzień 30 czerwca 2020 r. / as of 30 June 2020: 4,4660 PLN.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Jednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_30 06 2021 Ryvu.pdfJednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_30 06 2021 Ryvu.pdf Jednostkowe SF_H1 2021_Ryvu Therapeutics SA
ENG_IFRS_Ryvu_Standalone_FS_30.06.2021.pdfENG_IFRS_Ryvu_Standalone_FS_30.06.2021.pdf Financial Statements_H1 2021_Ryvu Therapeutics SA
Ryvu_Raport_H1_2021_PL.pdfRyvu_Raport_H1_2021_PL.pdf Raport_H1 2021_Ryvu Therapeutics SA
Ryvu_Raport_H1_2021_ENG.pdfRyvu_Raport_H1_2021_ENG.pdf Report_H1 2021_Ryvu Therapeutics SA
HY21 Ryvu Therapeutics_Raport z przeglądu.T.pdfHY21 Ryvu Therapeutics_Raport z przeglądu.T.pdf Raport Audytora_H1 2021_EY_Ryvu Therapeutics SA
21 Ryvu PL_O_IFRS_31 Review Report PAS standalone.pdf21 Ryvu PL_O_IFRS_31 Review Report PAS standalone.pdf Auditor's Report_H1 2021_EY_Ryvu Therapeutics SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-08 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2021-09-08 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki