ROPCZYCE: wyniki finansowe

2020-05-28 17:15
publikacja
2020-05-28 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZMR_QSr1_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 79 218 101 270 18 019 23 563
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 64 895 74 892 14 761 17 426
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 838 16 717 873 3 890
IV. Zysk (strata) brutto 6 003 17 404 1 365 4 050
V. Zysk (strata) netto 4 502 13 746 1 024 3 198
VI. Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 352 627 4 352 627 4 352 627 4 352 627
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1,03 3,16 0,24 0,73
VIII. Aktywa trwałe a) 243 500 243 584 53 489 57 199
IX. Aktywa obrotowe a) 197 918 197 474 43 476 46 372
X. Kapitał własny a) 286 617 281 005 62 961 65 987
XI. Zobowiązania długoterminowe a) 63 919 65 794 14 041 15 450
XII. Zobowiązania krótkoterminowe a) 90 882 94 259 19 964 22 134
XIII. Liczba akcji 4 352 627 4 352 627 4 352 627 4 352 627
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 65,85 64,56 14,47 15,16
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 970 20 452 4 542 4 759
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 478 -1 266 -564 -295
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 045 -11 578 -2 512 -2 694


a) dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej dotyczące
okresu poprzedniego (w PLN i EUR), prezentowane są na koniec
poprzedniego roku obrotowego, tj. 31.12.2019.


Kurs EUR/PLN                                                                   
31.03.2019      31.12.2019     
31.03.2020


- dla danych sprawozdania z sytuacji finansowej             
         4,3013             
4,2585             4,5523


- dla danych rachunku zysków i strat                                     
4,2978              4,3018           
4,3963


Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu
średniego NBP na dzień bilansowy.


Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów
NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego
okresu.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ZMR_QSr1_2020.pdfZMR_QSr1_2020.pdf ZMR_QSR1_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_za_1_kwartał_2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-28 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2020-05-28 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
2020-05-28 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki