20,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA (RPC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZMR_QSr1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 270 88 967 23 563 21 292
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 74 892 66 381 17 426 15 887
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 717 12 996 3 890 3 110
IV. Zysk (strata) brutto 17 404 11 906 4 050 2 849
V. Zysk (strata) netto 13 746 2 499 3 198 598
VI. Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 352 627 4 703 960 4 352 627 4 703 960
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 3,16 0,53 0,73 0,13
VIII. Aktywa trwałe a) 234 948 237 405 54 623 55 210
IX. Aktywa obrotowe a) 230 369 223 472 53 558 51 970
X. Kapitał własny a) 271 236 257 490 63 059 59 881
XI. Zobowiązania długoterminowe a) 82 488 85 462 19 177 19 875
XII. Zobowiązania krótkoterminowe a) 111 593 117 925 25 944 27 424
XIII. Liczba akcji 4 352 627 4 352 627 4 352 627 4 352 627
XIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 62,32 59,16 14,49 13,76
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 452 -6 900 4 759 -1 651
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 1 266 -1 590 -295 -381
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 578 8 011 -2 694 1 917


a) dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej dotyczące
okresu poprzedniego (w PLN i EUR), prezentowane są na koniec
poprzedniego roku obrotowego, tj. 31.12.2018.

Kurs EUR/PLN                                                                  31.03.2018  
   31.12.2018      31.03.2019


- dla danych sprawozdania z sytuacji finansowej             
         4,2085         
     4,3000             4,3013


- dla danych rachunku zysków i strat                                     
4,1784                4,2669 
          4,2978


Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu
średniego NBP na dzień bilansowy.


Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów
NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego
okresu.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ZMR_QSr1_2019.pdfZMR_QSr1_2019.pdf ZMR_QSR1_2019_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_za_1_kwartał_2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-23 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2019-04-23 Marian Darłak Wiceprezes Zarządu
2019-04-23 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.