REKLAMA

REDAN: wyniki finansowe

2020-11-27 22:21
publikacja
2020-11-27 22:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSFRedan_3Q2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_za_3q2020_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE REDAN S.A
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 650 111 944 11 853 25 982
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (12 217) (8 549) (2 750) (1 984)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 599) (11 119) (360) (2 581)
IV. Zysk (strata) netto (1 599) (11 202) (360) (2 600)
V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (1 599) (11 202) (360) (2 600)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 033 3 135 683 728
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (368) (244) (83) (57)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 204) (3 556) (496) (825)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 461 (665) 104 (154)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,04) (0,31) (0,01) (0,07)
XI. wg stanu na dzień 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XII. Aktywa razem 70 456 55 434 15 564 13 017
XIII. Aktywa obrotowe 55 820 39 090 12 331 9 179
XIV. Aktywa trwałe 14 636 16 344 3 233 3 838
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58 130 41 509 12 841 9 747
XVI. Zobowiązania długoterminowe 10 628 10 247 2 348 2 406
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 47 502 31 262 10 494 7 341
XVIII. Kapitał własny 12 326 13 925 2 723 3 270
XIX. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 888 8 385
XX. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,35 0,39 0,08 0,09
XXII. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ REDAN SA 3 kwartał 2020 01.01.2020 - 30.09.2020 3 kwartał 2019 01.01.2019 - 30.09.2019 3 kwartał 2020 01.01.2020 - 30.09.2020 3 kwartał 201901.01.2019 - 30.09.2019
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 104 746 295 915 23 581 68 680
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 119) (45 991) (1 152) (10 674)
XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 19 428 (18 757) 4 374 (4 353)
XXVI. Zysk (strata) netto 21 421 (29 693) 4 822 (6 892)
XXVII. Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 21 260 (10 443) 4 786 (2 424)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 661) 19 639 (599) 4 558
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 807) (7 785) (632) (1 807)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 392 (21 511) 538 (4 993)
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem (3 076) (9 657) (692) (2 241)
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,60 (0,83) 0,14 (0,19)
XXXIII. wg stanu na dzień 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XXXIV. Aktywa razem 88 104 97 076 19 463 22 796
XXXV. Aktywa obrotowe 57 503 57 225 12 703 13 438
XXXVI. Aktywa trwałe 30 601 39 851 6 760 9 358
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 889 109 099 17 427 25 619
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 21 338 15 021 4 714 3 527
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 57 551 94 078 12 713 22 092
XL. Kapitał własny 9 215 (12 023) 2 036 (2 823)
XLI. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 7 888 8 385
XLII. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,26 (0,34) 0,06 (0,08)


Powyższe dane finansowe za III kwartał 2020 oraz 2019 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 30 września 2020 roku – 4,5268 PLN / EUR, i na
dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 września 2020 roku) –
4,4420 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 września 2019 roku) - 4,3086 PLN
/ EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSFRedan_3Q2020-sig.pdfSSFRedan_3Q2020-sig.pdf Skrócone Kwartalne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Redan
Informacja dodatkowa za 3q2020_.pdfInformacja dodatkowa za 3q2020_.pdf Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki