REDAN: wyniki finansowe

2019-09-30 23:07
publikacja
2019-09-30 23:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_Srodroczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_GK_REDAN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_jednostkowego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_REDAN_za_pierwsze_polrocze_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Kapitalowej_Redan_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 73 829 67 734 17 218 15 977
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (6 859) (2 088) (1 600) (493)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (9 422) (943) (2 197) (222)
IV. Zysk (strata) netto (9 301) (1 343) (2 169) (317)
V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (9 301) (1 343) (2 169) (317)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 024 (903) 239 (213)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 244 2 469 57 582
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 845) (923) (430) (218)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (577) 643 (135) 152
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,26 -0,04 -0,06 -0,01
XI. wg stanu na dzień 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XII. Aktywa razem 155 878 157 715 36 660 36 678
XIII. Aktywa obrotowe 76 177 89 870 17 916 20 900
XIV. Aktywa trwałe 79 701 67 845 18 744 15 778
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 774 31 310 9 119 7 281
XVI. Zobowiązania długoterminowe 21 894 11 400 5 149 2 651
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 880 19 910 3 970 4 630
XVIII. Kapitał własny 117 104 126 405 27 541 29 397
XIX. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 8 398 8 304
XX. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,28 3,54 0,77 0,82
XXII. WYBRANE DANE FINANSOWE GK REDAN półrocze 2019 półrocze 2018* półrocze 2019 półrocze 2018*
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 228 854 255 033 53 371 60 156
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (36 646) (8 516) (8 546) (2 009)
XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (42 138) (11 271) (9 827) (2 659)
XXVI. Zysk (strata) netto (52 492) (14 115) (12 242) (3 329)
XXVII. Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (36 526) (7 321) (8 518) (1 727)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 095 (9 469) 3 287 (2 234)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 092) (4 290) (721) (1 012)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 158) 4 448 (3 069) 1 049
XXXI. Przepływy pieniężne netto, razem (2 155) (9 311) (503) (2 196)
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,47) (0,40) (0,34) (0,09)
XXXIII. wg stanu na dzień 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXXIV. Aktywa razem 312 852 298 838 73 578 69 497
XXXV. Aktywa obrotowe 174 942 222 209 41 143 51 677
XXXVI. Aktywa trwałe 137 910 76 629 32 434 17 821
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 335 151 268 507 78 822 62 443
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 66 659 35 511 15 677 8 258
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 173 644 232 996 40 838 54 185
XL. Kapitał własny (22 299) 30 331 (5 244) 7 054
XLI. Kapitał zakładowy 35 709 35 709 8 398 8 304
XLII. Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,62) 0,85 (0,15) 0,20
(*) dane przekształcone zgodnie z notą 9.3


Powyższe dane finansowe za półrocze 2019 oraz 2018 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 28 czerwca 2019 roku – 4,2520 PLN / EUR, i na dzień
31 grudnia 2018 roku - 4,3 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku) –
4,2880 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku) - 4,2395 PLN
/ EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK REDAN.pdfSkrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK REDAN.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REDAN za pierwsze półrocze 2019 roku.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REDAN za pierwsze półrocze 2019 roku.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A..pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A..pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
2019-09-30 Anna Królikiewicz Główny Księgowyyy Anna Królikiewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki