REKLAMA

RAWLPLUG: wyniki finansowe

2020-11-13 07:58
publikacja
2020-11-13 07:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_SA-QSr_3_2020_Grupa_Rawlplug.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 592 892 632 547 133 474 146 810
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 64 091 50 060 14 428 11 619
III. Zysk (strata) brutto 55 411 42 345 12 474 9 828
IV. Zysk (strata) netto 47 446 34 604 10 681 8 031
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 41 005 29 572 9 231 6 863
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 76 275 36 481 17 171 8 467
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 36 283) ( 33 585) ( 8 168) ( 7 795)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 36 661) ( 14 988) ( 8 253) ( 3 479)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 3 331 ( 12 092) 750 ( 2 806)
X. Średnia ważona liczba akcji 32 186 152* 32 560 000 32 186 152* 32 560 000
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,27* 0,91 0,29* 0,21
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
XII. Aktywa razem 1 014 628 974 365 224 138 228 805
XIII. Zobowiązania długoterminowe 212 245 264 075 46 886 62 011
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 290 159 232 865 64 098 54 682
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 465 533 434 761 102 839 102 093
XVI. Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 193 7 646
XVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 31 059 401** 32 560 000 31 059 401** 32 560 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 14,99** 13,35 3,31** 3,14
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 283 392 281 428 63 798 65 318
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 595 776 2 835 180
XXI. Zysk (strata) brutto 36 344 27 193 8 182 6 311
XXII. Zysk (strata) netto 34 181 26 429 7 695 6 134
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 103 10 182 6 552 2 363
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 10 026) ( 3 826) ( 2 257) ( 888)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 13 166) ( 12 951) ( 2 964) ( 3 006)
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem 5 911 ( 6 595) 1 331 ( 1 531)
XXVII. Średnia ważona liczba akcji 32 186 152* 32 560 000 32 186 152* 32 560 000
XXVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,06* 0,81 0,24* 0,19
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:
XXIX. Aktywa razem 730 501 698 878 161 372 164 114
XXX. Zobowiązania długoterminowe 193 516 223 847 42 749 52 565
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 175 455 135 178 38 759 31 743
XXXII. Kapitał własny 361 530 339 853 79 864 79 806
XXXIII. Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 193 7 646
XXXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy 31 059 401** 32 560 000 31 059 401** 32 560 000
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,64** 10,44 2,57** 2,45


Dane 'za okres' przedstawiają dane narastająco za okresy
01.01-30.09.2020 oraz 01.01-30.09.2019 r. Dane 'na dzień' przedstawiają
dane na dzień 30.09.2020 oraz 31.12.2019 r.


* liczba akcji skalkulowana w oparciu o
liczbę akcji wyemitowanych i skorygowana ważonym wskaźnikiem
odzwierciedlającym okres występowania skupionych akcji własnych RAWLPLUG
S.A. w okresie 1.01-30.09.2020 r.


** liczba akcji skalkulowana w
oparciu o liczbę akcji wyemitowanych pomniejszona o skupione akcje
własne RAWLPLUG S.A. na dzień 30.09.2020 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny SA-QSr 3_2020 Grupa Rawlplug.pdfRaport kwartalny SA-QSr 3_2020 Grupa Rawlplug.pdf Raport kwartalny SA-QSr_3_2020 Grupa RAWLPLUG S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-13 Piotr Kopydłowski Czlonek Zarządu ds finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki