REKLAMA

RANK PROGRESS S.A.: wyniki finansowe

2021-05-27 17:26
publikacja
2021-05-27 17:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Rank_Progress_SSF_i_JSF_1q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Rank_Progress_1Q_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 14 514 15 717 3 174 3 575
II. Zysk/strata na sprzedaży 1 216 2 488 266 566
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej 2 358 28 614 516 6 509
IV. Zysk/strata brutto (2 196) 7 550 (480) 1 717
V. Zysk/strata netto (3 235) 3 683 (708) 838
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (8 353) 9 135 (1 826) 2 079
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (360) (2 513) (79) (572)
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (4 209) (7 949) (921) (1 808)
IX. Przepływy pieniężne razem (12 921) (1 327) (2 826) (302)
X. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XI. Nieruchomości inwestycyjne 630 689 628 039 135 332 136 092
XII. Aktywa razem 851 612 854 817 182 738 185 234
XIII. Zobowiązania długoterminowe 204 423 205 881 43 865 44 613
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 211 732 210 244 45 433 45 559
XV. Kapitał własny 435 457 438 692 93 440 95 062
XVI. Kapitał zakładowy 3 718 3 718 798 806
XVII. Liczba akcji (szt) 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550


Przeliczenia
na euro dokonano na podstawie następujących zasad: -
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 31 marca 2021 r. kurs 1
EUR = 4,6603 PLN, a na 31 grudnia 2020 r. kurs 1 EUR = 4,6148 PLN-
pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych dodatkowych dochodów
całkowitych oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wg
średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego
okresu tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. kurs 1 EUR
= 4,5721 PLN, a za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. kurs
1 EUR = 4,3963 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_Rank_Progress_SSF i JSF_1q2021.pdfGK_Rank_Progress_SSF i JSF_1q2021.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapiałowej i jednostkowe Rank Progress SA za I kw 2021r
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 1Q_2021.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 1Q_2021.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress za I kw 2021r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki