RANK PROGRESS S.A.: wyniki finansowe

2019-05-30 08:21
publikacja
2019-05-30 08:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_ssf_i_jsf_-_1Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdania_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Rank_Progress_1Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 2 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 17 589 17 833 4 093 4 268
II. Zysk/strata na sprzedaży 4 193 3 764 976 901
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej 4 071 8 731 947 2 090
IV. Zysk/strata brutto 888 3 144 207 752
V. Zysk/strata netto 310 1 566 72 375
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 815 7 323 1 120 1 753
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -307 -340 -71 -81
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 412 -4 073 -1 259 -975
IX. Przepływy pieniężne razem -905 2 910 -210 696
X. 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
XI. Nieruchomości inwestycyjne 578 184 577 388 134 421 134 276
XII. Aktywa razem 789 237 785 032 183 488 182 566
XIII. Zobowiązania długoterminowe 190 506 191 435 44 290 44 520
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 236 538 231 714 54 992 53 887
XV. Kapitał własny 362 194 361 883 84 206 84 159
XVI. Kapitał zakładowy 3 718 3 718 864 865
XVII. Liczba akcji (w szt.) 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550


Przeliczenia
na euro dokonano na podstawie następujących zasad:
-
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 31 marca 2019 r. kurs 1
EUR = 4,3013 PLN, a na 31 grudnia 2018 r. kurs 1 EUR = 4,3000 PLN,
-
pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych dochodów całkowitych
oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wg średniego kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres od
1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. kurs 1 EUR = 4,2978 PLN, a za
okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. kurs 1 EUR = 4,1784 PLNW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe ssf i jsf - 1Q2019.pdfSprawozdanie finansowe ssf i jsf - 1Q2019.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i jednostkowe Rank Progress SA za I kw 2019r
Sprawozdania Zarządu z działalności GK Rank Progress 1Q2019.pdfSprawozdania Zarządu z działalności GK Rank Progress 1Q2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress za I kw 2019r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-29 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki