REKLAMA

QUARTICON S.A.: Informacja nt. nowego projektu dla e-commerce z branży modowej

2020-10-22 13:10
publikacja
2020-10-22 13:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-22
Skrócona nazwa emitenta
QUARTICON S.A.
Temat
Informacja nt. nowego projektu dla e-commerce z branży modowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu okresowego za II kwartał 2020 r., w którym QuarticOn S.A. [Spółka, Emitent] informowała o planowanym rozwoju w sferze produktowej poprzez rozpoczęcie prac nad nowym, innowacyjnym produktem, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 22 października 2020 r. rozpoczął prace na budową innowacyjnego, opartego na sztucznej inteligencji, środowiska komercyjnego (ang. Artificial Intelligence Multichannel Marketplace) dedykowanego dla produktów modowych i przeznaczonego dla klientów B2C (ang. business-to-consumer).

Nowe rozwiązanie to unikalne połączenie marketplace z bardzo szeroką ofertą produktową z wielu sklepów, z dopasowanymi do użytkownika stylizacjami modowymi oraz kontentem branżowym. Nowy marketplace, który będzie stworzony przez Emitenta będzie więc nie tyle udostępniał klientom produkty dostępne aktualnie w sprzedaży (m.in. za pomocą aplikacji mobilnej), ale dzięki wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji rozwijanych przez Spółkę, dostarczy technologię personalizowanego stylisty modowego, który umożliwi każdemu indywidualnemu klientowi skomponowanie własnych, kompletnych ubiorów z dostępnego asortymentu partnerskich sklepów modowych (moda, obuwie, akcesoria).

Spółka zamierza pozyskać do współpracy wiodące sieci handlowe z szerokim portfolio produktowym, ale już obecnie sklepy będące klientami QuarticOn S.A. w wielu krajach Europy Centralnej i Południowej, oferują dostęp do bardzo szerokiej gamy towarów ze wspomnianych branż. Nowe rozwiązanie będzie łączyć w jednym miejscu zarówno kanał sprzedaży online i offline oraz udostępniać różne metody dotarcia z ofertą do klienta. Dzięki budowie modułowej i zastosowaniu zaawansowanych algorytmów wyszukiwania i porównywania obrazów, nowy produkt nie będzie ograniczony terytorialnie (tzn. jego kluczowe funkcje nie będą uzależnione od używanego języka), co w perspektywie długookresowej pozwoli na skalowanie produktu na wielu rynkach. Spółka planuje wprowadzić pierwszą wersję produktu w drugiej połowie 2021 roku (rozwiązanie będzie dostępne jednocześnie w kilku wybranych krajach europejskich).

W ocenie Zarządu Spółki, nowe rozwiązanie powinno się stać w najbliższych latach istotnym generatorem przychodów dla Spółki. Jednak z uwagi na początkową fazę prac nad produktem oraz rozważane różne scenariusze jego rozwoju, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Spółka nie jest w stanie precyzyjne oszacować wpływu nowego produktu na przyszłe wyniki finansowe, które także częściowo są uzależnione od czynników zewnętrznych, które pozostają poza wpływem ze strony Emitenta.

O kolejnych istotnych etapach rozwoju ww. produktu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information on a new project for the e-commerce industry in the
fashion industry.


With reference to the quarterly report for the second quarter of 2020,
in which QuarticOn S.A. [The Company, the Issuer] informed about the
planned development in the product area by starting work on a new,
innovative product, the Issuer's Management Board announces that on
October 22, 2020 it started work on building an innovative commercial
environment based on artificial intelligence (Artificial Intelligence
Multichannel Marketplace) dedicated to fashion products for B2C
customers.


The new solution is a unique combination of a marketplace with a very
wide product offer from many stores, with fashion styling tailored to
the user and fashion media content. The new marketplace, which will be
created by the Issuer, will not only provide customers with products
currently available for sale (e.g. via a mobile application), but thanks
to the use of artificial intelligence methods developed by the Company,
it will provide the technology of a personalized fashion stylist, which
will enable every individual client to compose their own complete
outfits from the available assortment of partner stores (fashion,
footwear, accessories).


The Company intends to cooperate with leading retail chains with a wide
product portfolio, but already stores that are customers of QuarticOn
S.A. in many countries of Central and Southern Europe, offer access to a
very wide range of apparels goods. The new solution will combine both
the online and offline sales channel in one place and provide various
methods of reaching the customer with the offer. Thanks to its modular
structure and the use of advanced algorithms for searching and comparing
images, the new product will not be territorially limited (i.e. its key
functions will not depend on the language used), which in the long term
will allow the product to be scaled on many markets. The company plans
to introduce the first version of the product in the second half of 2021
(the solution will be available simultaneously in several selected
European countries).


In the opinion of the Management Board of the Company, the new solution
should become a significant revenue generator for the Company in the
coming years. However, due to the initial phase of work on the product
and the considered various development scenarios, as at the date of this
current report, the Company is not able to precisely estimate the impact
of the new product on future financial results, which also partially
depends on external factors that are beyond the influence of on the part
of the Issuer.


About the next important stages of development of the above-mentioned
product, The Company will inform the market in the form of appropriate
reports.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-22 Paweł Wyborski Prezes Zarządu Paweł Wyborski
2020-10-22 Michał Giergielewicz Członek Zarządu Michał Giergielewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki