Przeliczenie kwot wykazywanych w walutach obcych na fakturzeZastosowanie prawidłowego kursu do przeliczenia kwot wykazywanych w walutach obcych na fakturze jest bardzo istotne, a to dlatego, że wpływa on na wysokość wyliczonej podstawy opodatkowania. Zgodnie z delegacją ustawową Minister Finansów w § 37 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (Dz. U. nr 97, poz. 970) określił sposób przeliczania tych kwot.


Zasada podstawowa

Jak wynika z podstawowej zasady określonej w tym przepisie, kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze, przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury. Jednak w przypadku gdy na dzień wystawienia faktury kurs ten nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs ostatnio wyliczony i ogłoszony. Zasady te mają zastosowanie tylko w sytuacji, gdy faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik jest obowiązany do jej wystawienia. Oznacza to, że w niektórych przypadkach polscy podatnicy musieliby zapoznać się z regulacjami dotyczącymi terminów wystawiania faktur, jakie obowiązują w państwach ich kontrahentów.

Natomiast w przypadku niewystawienia faktury w obowiązującym terminie, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli zaś na ten dzień kurs nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia należy przyjąć kurs ostatnio wyliczony i ogłoszony. Ponadto, jak wynika z ust. 4 § 37 rozporządzenia, zasady te należy stosować odpowiednio do przeliczania faktur wystawionych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, lub import usług.

Powyższe zasady przeliczania walut mogą także zastosować polscy podatnicy wystawiający faktury w walutach obcych. Przy czym powinni pamiętać, że kwoty VAT wykazane w fakturze muszą wykazać w złotych, bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności w fakturze. Wynika to z § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 95, poz. 798 ze zm.).


Faktura wystawiana przed ogłoszeniem kursu walut

Zasady wyliczania i ogłaszania kursów walut zawiera uchwała nr 51/2002 Zarządu NBP z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP nr 14, poz. 39 ze zm.). Jak z niej wynika, bieżące kursy średnie euro i dolara amerykańskiego w złotych wyliczane są na godzinę 11.00 (na podstawie notowań otrzymanych z banków). Natomiast pozostałych walut wymienialnych liczone są na podstawie wyliczonego kursu euro w złotych i rynkowych kursów euro do poszczególnych walut z godziny 11.00. Kursy te ogłaszane są w dniu ich wyliczenia w serwisach informacyjnych, np. Reuters, Telerate, na stronie internetowej NBP.

W praktyce wyliczone bieżące kursy średnie z danego dnia dostępne są dopiero po południu. W związku z tym powstają wątpliwości, jaki kurs ma stosować podatnik, w przypadku gdy wystawia fakturę przed południem? Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie zasady określonej w § 37 ust. 2, tj. stosowanie kursu wymiany ostatnio wyliczonego i ogłoszonego, a więc kursu z dnia poprzedniego. Taki sposób postępowania akceptują także organy podatkowe (np. Naczelnik I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 17 stycznia 2007 r., nr 1471/NTR2/443-391d/06/MŻ).


Faktury eksportowe

Często w tym przypadku pojawia się pytanie: czy do przeliczenia faktury eksportowej powinien to być stosowany kurs wynikający z dokumentu celnego czy z dnia wystawienia tej faktury? Jak wskazano wcześniej, zasady wymienione w § 37 rozporządzenia stosuje się odpowiednio w przypadkach takich jak WNT, dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca i import usług. Nie ma zatem tu mowy o eksporcie towarów.

Należy jednak zauważyć, że ust. 4 § 37 dotyczy faktur wystawionych przez zagranicznych podatników. Chodzi tu o te faktury, które otrzymujemy od zagranicznych kontrahentów i na ich podstawie dokonujemy opodatkowania. Natomiast zwrócić należy uwagę, że zasady przeliczania faktur wyrażone w ust. 1 i 2 § 37 mają zastosowanie do faktur wystawianych przez podatnika w walutach obcych. Dlatego też do przeliczania faktur eksportowych powinno stosować się zasady ustalone w tych przepisach, a przyjmowanie innego kursu waluty niż wynikający z tych przepisów należy uznać za błędne, np. kursu z dokumentu SAD (stosowanego dla celów ustalenia wartości statystycznej wywożonych towarów). Zatem w przypadku gdy podatnik wystawił fakturę eksportową w obowiązującym go terminie, winien stosować kurs waluty z dnia wystawienia faktury. Jeżeli natomiast wystawił ją z uchybieniem tego terminu, powinien zastosować kurs z dnia powstania obowiązku podatkowego. Potwierdzają to także organy podatkowe, np. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku w postanowieniu z dnia 11 października 2006 r., nr 1419/UPP-443-86/06/RK.

Jednak należy podkreślić, że w literaturze przedmiotu można spotkać także odmienne stanowisko. Zgodnie z nim przepisy rozporządzenia w zakresie przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej nie dotyczą faktur eksportowych, gdyż obowiązek podatkowy w eksporcie nie jest związany z momentem wystawienia faktury.


Import towarów

Jak wynika z § 37 ust. 4 wymienionego rozporządzenia przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania w odniesieniu do faktur dokumentujących import towarów. Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest zasadniczo wartość celna powiększona o należne cło. Podatnicy zaś są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek. Ustalając podstawę opodatkowania w imporcie towarów, podatnik winien więc stosować przepisy dotyczące ustalania wartości celnej, w tym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalenia wartości celnej (Dz. U. nr 87, poz. 827). Ponieważ podatek należny wykazany w zgłoszeniu celnym stanowi zarazem dla podatnika podatek naliczony, a podstawą dokonania odliczenia jest w tym wypadku dokument celny, stąd też brak jest podstaw do odrębnego przeliczania dla celów VAT faktur związanych z importem towarów.


Faktura korygująca

Przepisy rozporządzenia nie określają wprost, jaki kurs powinien być zastosowany w przypadku wystawienia faktury korygującej. Czy kurs z dnia wystawienia faktury pierwotnej, czy kurs z dnia wystawienia faktury korygującej?

Prawidłowe jest jednak pierwsze rozwiązanie. Oznacza to, że nabywca otrzymujący fakturę korygującą powinien przeliczyć kwoty wykazane w tej fakturze według kursu, jaki stosował przy przeliczaniu kwot wykazanych w fakturze pierwotnej, a to dlatego, że korekta ta dotyczy wartości wykazanych na fakturze pierwotnej. Problem ten rozstrzygnął także NSA w Warszawie w wyroku z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. akt I FSK 47/06. Sąd uznał, że przy przeliczaniu wartości faktury korygującej na PLN zastosować należy kurs waluty z dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT (z reguły będzie to dzień wystawienia faktury pierwotnej, a nie korygującej). Podobnie uznał WSA w Warszawie w wyroku z dnia 28 września 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 1665/2005. Sąd stwierdził, że kurs zastosowany do przeliczenia waluty obcej wykazanej na fakturze pierwotnej powinien mieć zastosowanie także do przeliczania kwot wykazanych na fakturach korygujących.autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa Nr 383 z dnia 2007-09-10
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~tomasz82

Jeśli ktoś szuka jakiegoś dobrego programu "potrafiącego" wystawiać faktury VAT w walutach obcych to polecam Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT. Można go pobrać stąd: http://www.pakietprzedsiebiorcy.pl/faktura_vat.php

! Odpowiedz
0 0 ~początkujaca księgow

a jaki przyjąć kurs dla faktury korygujacej która została wystawiona do dwóch róznych faktur, które zostały przeliczone po różnych kursach. czy mozna przeliczyć poszczególne pozycje na korekcie po kursie przyjęcia tych towarów czy przelicza się tylko łączną kwotę korekty?

!

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl