REKLAMA

PZU SA: Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

2022-09-01 17:15
publikacja
2022-09-01 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-01
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 1 września 2022 roku powołało do Rady Nadzorczej PZU SA Pana Piotra Wachowiaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała weszła w życie z chwilą powzięcia.

Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej PZU SA:

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor Instytutu Zarządzania. Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych.

Od 31 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach. Między innymi był zastępcą dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa- Śródmieście, Dyrektorem Wydziału Budynków Komunalnych Urzędu Gminy Warszawa - Centrum oraz zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz – członkiem Zarządu Dzielnicy, Kanclerzem SGH, Prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Prorektorem ds. nauki i zarządzania. Specjalizuje się w problematyce: zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe na temat: polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu. Między innymi następujących książek: „Profesjonalny menedżer. Umiejętności pełnienia ról kierowniczych”, „Kierowanie zespołem projektowym”, „Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa”, „Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego”, „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej”, „Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw”, „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna”, „Prezentacja profesjonalna. Teoria i praktyka”, „Człowiek w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka”, „Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar”. Jest również współautorem podręczników do szkół ponadgimnazjalnych: „Przedsiębiorczość bez tajemnic” oraz „Ekonomia bez tajemnic”. Był współtwórcą podstawy programowej z przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce do liceum.

Przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Wiceprzewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, Członek kapituły Fundacji „Teraz Polska”. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Odpowiedzialności Społecznej Uczelni, członek Rady ds. Planu Pracy i Rozwoju przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Piotra Wachowiaka nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-01 Monika Guzek Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki