REKLAMA

PURE BIOLOGICS S.A.: wyniki finansowe

2022-05-16 17:11
publikacja
2022-05-16 17:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pure_Biologics_SA_-_Jednostkowy_raport_kwartalny_1Q_2022-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pure_Biologics_SA_-_Skrocone_sprawozdanie_finansowe_za_okres_01.01-31.03.2022-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody z działalności operacyjnej 3112 3 709 670 811
II. Koszty działalności operacyjnej razem 8 572 6 770 1 845 1 481
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 450 -3 062 -1 173 -670
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -6 360 -3 132 -1 369 -685
V. Zysk (strata) netto -6 360 -3 132 -1 369 -685
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 758 -10 989 593 -2 403
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24 363 -85 5 243 -19
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -571 53 716 -123 11 749
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 26 550 42 643 5 713 9 327
X. Stan na 31.03.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 31.03.2022 Stan na 31.12.2021
XI. Aktywa / Pasywa razem 49 315 47 190 10 600 10 260
XII. Aktywa trwałe 5 673 4 175 1 219 908
XIII. Aktywa obrotowe 43 642 43 015 9 380 9 352
XIV. Kapitał własny 34 215 39 486 7 354 8 585
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 100 7 704 3 246 1 675
XVI. Zobowiązania długoterminowe 2 509 2 155 539 468
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 591 5 549 2 706 1 206
XVIII. Średnia ważona liczba akcji 2 254 000 2 221 123 2 254 000 2 221 123
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -2,82 -1,41 -0,61 -0,31
XX. Liczba akcji na koniec okresu 2 254 000 2 254 000 2 254 000 2 254 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 15,18 17,78 3,26 3,87


Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę
euro w następujący sposób:1] Pozycje dotyczące
sprawozdania zysków i strat i innych całkowitych dochodów, sprawozdania
z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną dziennych
średnich kursów ogłaszanych przez NBP:– za okres
01.01.2022 – 31.03.2022: 4,6472 zł– za okres 01.01.2021 –
31.03.2021: 4,5721 zł2] Pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP,
obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł:


– na dzień 31 marca 2022: 4,6525 zł– na dzień 31
grudnia 2021: 4,5994 zł– na dzień 31 marca 2021: 4,5721 zł


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pure Biologics SA - Jednostkowy raport kwartalny 1Q_2022-sig.pdfPure Biologics SA - Jednostkowy raport kwartalny 1Q_2022-sig.pdf Pure Biologics SA_Jednostkowy raport kwartalny_1Q_2022
Pure Biologics SA - Skrocone sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.03.2022-sig.pdfPure Biologics SA - Skrocone sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.03.2022-sig.pdf Pure Biologics SA_Skrocone sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.03.2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-16 Filip Jeleń Prezes Zarządu
2022-05-16 Romuald Harwas Wiceprezes Zarządu
2022-05-16 Petrus Spee Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki