REKLAMA

PUNCH PUNK S.A.: realizowanie istotnego projektu przez Emitenta

2022-07-26 11:24
publikacja
2022-07-26 11:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-26
Skrócona nazwa emitenta
PUNCH PUNK S.A.
Temat
realizowanie istotnego projektu przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi /dalej: Punch Punk, Spółka/ informuje, iż w dniu 6 czerwca 2022 r. Emitent podpisał umowę inwestycyjną dotycząca inwestycji w projekt B+R

MOONSHINE CO, zawarta zgodnie z projektem grantowym realizowanym w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020 działanie 1.3: prace b+r finansowane z udziałem funduszy kapitałowych poddziałanie 1.3.1: wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – bridge alfa. Celem zawartej Umowy z Satus Games Spółka ograniczoną odpowiedzialnością - Alternatywna Spółka Inwestycyjna -

spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, Satus Games Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Moonshine CO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz osobami fizycznymi członkami Zespołu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania technologii informatycznej na potrzeby inteligentnego zarządzania stanami proceduralnie generowanych assetów kompatybilnych z oprogramowaniem COSMOS (dalej jako „Technologia”, „Rozwiązanie”), które umożliwia odwzorowywanie w grach 3D stylistyki charakterystycznej dla grafiki komiksowej. W wyniku realizacji umowy zostanie stworzona gra komkomputerowa o roboczym tytule Moonshine. Wartość projektu wynosi 1.200.000 zł, w tym udział Emitenta wynosi 0 zł.W tym celu w dniu 6 czerwca 2022 r. Emitent objął w spółce Moonshine CO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 104 udziały wartości nominalnej 5.200 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci wszelkich praw , w tym praw autorskich do wszystkich elementów gry „Moonshine” oraz „COSMOS” o wartości 1.370.769, 23 zł.Emitent zobowiązał się podjąć działania, umożliwiające Funduszowi oraz Członkom Zespołu dokonania konwersji udziałów posiadanych przez nich w Spółce Moonshine CO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na akcje w Punch Punk na warunkach wskazanych w Umowie, przez co Strony rozumieją doprowadzenie do stanu, w którym Punch Punk posiadał będzie Udziały w Spółce a Fundusz oraz Członkowie Zespołu akcje w Punch Punk. W tym celu Punch Punk wyemituje akcje przeznaczone do objęcia przez Fundusz oraz Członków Zespołu i odkupi od każdego z nich Udziały posiadane w Spółce, przy czym wierzytelność Punch Punk z tytułu wkładu na objęcie akcji zostanie potrącona z wierzytelnością Funduszu i każdego z Członków Zespołu z tytułu sprzedaży Udziałów („Konwersja”). Konwersja przeprowadzona zostanie po zakończeniu realizacji Projektu B+R. Po konwersji Satus Gaming ASI sp. z o.o. stanie się znaczącym akcjonariuszem spółki Punch Punk S.A.W wykonaniu działań zmierzających do realizacji umowy Prezes Zarządu Krzysztof Grudziński udzielił spółce Punch Punk Pożyczki w wysokości docelowej 100.000 zł, z czego dotychczas została wpłacona Emitentowi kwota 50.000 zł.Emitent publikuje niniejszą informację po uzyskaniu potwierdzeń od pozostałych stron Umowy inwestycyjnej o jej realizacji z uwagi, iż realizacja przedmiotowej umowy będzie miała wpływ na sytuację organizacyjną, majątkową i finansową Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-26 krzysztof grudzinski prezes zarzadu krzysztof grudzinski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki