4,1400 zł
-0,48% -0,0200 zł
Protektor S.A. (PRT)

Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-06
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie, (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 niniejszym informuje, że w dniu 6 marca 2019 roku Spółka PROTEKTOR S.A. zawarła umowę na realizację zamówienia nr 33/2019 zadanie nr 8 w postępowaniu na dostawę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania- buty dla 3 Regionalnej Bazy Logistycznej z siedzibą w Krakowie („Zamawiający”), którego przedmiotem jest dostawa trzewików ochronnych z gwoździami.

Wartość oferty na realizację zamówienia wynosi: 1 245 500 netto, tj. 1 531 965 zł brutto.

Ostateczny termin realizacji zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą to 90 dni od momentu podpisania umowy, tj. 05.06.2019 r.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługują kary umowne:

1) za wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź jego kooperantów – 20% maksymalnej wartości brutto przedmiotu umowy przewidzianej dla tego zadania, którego odstąpienie (wypowiedzenie) dotyczy;

2) za odstąpienie od niezrealizowanej części umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź jego kooperantów – 20% maksymalnej wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego z powodu odstąpienia od umowy;

3) za zwłokę w terminie realizacji umowy - w wysokości 0,5 % wartości brutto nieterminowo zrealizowanej części umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jednak nie więcej niż 40% maksymalnej wartości brutto przedmiotu umowy przewidzianej dla zadania, którego zwłoka dotyczy;

4) w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 5 pkt 3) umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto tej części umowy, której dane zdarzenie dotyczy;

5) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad, bądź zwłoki w usunięciu wad - w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy z wadami, jednak nie więcej niż 40% wartości brutto tej części umowy, której dotyczą wady;

6) za nieprzeprowadzenie któregokolwiek z badań, o których mowa w WDTT bądź przeprowadzenie ich ze zwłoką ponad 90 dniową – 5% wartości brutto tej części umowy, której zdarzenie dotyczy, za każde badanie osobno.

Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). W ocenie Zarządu może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i jego wynik finansowy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-06 Andrzej Filip Wojciechowski Prezes Zarządu
2019-03-06 Sławomir Baniak Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.