REKLAMA

PROCAD S.A.: wyniki finansowe

2021-08-27 18:03
publikacja
2021-08-27 18:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PROCAD_SprZarzadu_polrocze2021-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PROCAD_SA_SF_polrocze_2021-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Procad_2021.06_Raport_z_przegladu_srodrocznego-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego PROCAD SA
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 152 26 012 6 851 5 857
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 727 -395 160 -89
3. Zysk (strata) brutto 821 272 181 61
4. Zysk (strata) netto 661 266 145 60
5. Całkowity dochód (strata) ogółem 661 266 145 60
6. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 253 1 083 56 244
7. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 178 130 39 29
8. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -448 -515 -99 -116
9. Przepływy pieniężne netto netto - razem -17 698 -4 157
10. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
11. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,03 0,02 0,01
12. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
I. Dane ze skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Stan na 30.06.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 30.06.2021 Stan na 31.12.2020
1. Aktywa razem 21 500 18 474 4 756 4 003
2. Zobowiązania długoterminowe 864 1 396 191 303
3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 373 4 597 1 189 996
4. Kapitał własny 15 263 12 481 3 376 2 705
5. Kapitał podstawowy 902 902 200 195
6. Średnia ważona liczba akcji (w szt) 9 019 000 9 019 000 9 019 000 9 019 000
7. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,69 1,38 0,37 0,30
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
PROCAD_SprZarządu_półrocze2021-sig-sig-sig.pdfPROCAD_SprZarządu_półrocze2021-sig-sig-sig.pdf
PROCAD_SA_SF półrocze_2021-sig-sig-sig-sig.pdfPROCAD_SA_SF półrocze_2021-sig-sig-sig-sig.pdf
Procad_2021.06_Raport z przeglądu śródrocznego-sig.pdfProcad_2021.06_Raport z przeglądu śródrocznego-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-27 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2021-08-27 Janusz Szczęśniak Wiceprezes Zarządu
2021-08-27 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki