PRIMETECH S.A.: wyniki finansowe

2020-05-19 17:16
publikacja
2020-05-19 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SZ_Primetech_Raport_kwartalny_1Q2020_CLEAN_19052020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży 10 161 68 594 2 311 15 960
II. Zysk netto z działalności kontynuowanej 994 2 085 226 485
III. Zysk z działalności operacyjnej 588 5 402 134 1 257
IV. Zysk netto 994 2 078 226 484
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 724 8 612 620 2 004
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -74 -1729 -17 -402
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1841 -408 -419 -95
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 809 6 223 184 1 448
IX. Średnioważona liczba akcji 15 609 833 15 609 833 15 609 833 15 609 833
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,06 0,13 0,01 0,03
XI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,06 0,13 0,01 0,03
XII. STAN NA DZIEŃ 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XIII. Aktywa razem 28 451 29 336 6 250 6 889
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 173 26 052 5 310 6 118
XV. Zobowiązania długoterminowe 576 645 127 151
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 20 339 22 272 4 468 5 230
XVII. Kapitał własny 4 278 3 284 940 771
XVIII. Kapitał zakładowy 15 610 15 610 3 429 3 666
XIX. Liczba akcji (w szt.) 15 609 833 15 609 833 15 609 833 15 609 833
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 0,27 0,21 0,06 0,05
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0,27 0,21 0,06 0,05
DANE JEDNOSTKOWE
XXII. Przychody netto ze sprzedaży 6 603 6 823 1 502 1 588
XXIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 788 -683 179 -159
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 326 1 122 74 261
XXV. Zysk (strata) netto 788 -690 179 -161
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 099 -877 250 -204
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -25 0 -6
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 1 800 -5 419
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem 1 079 646 245 150
XXX. Średnioważona liczba akcji 15 609 833 15 609 833 15 609 833 15 609 833
XXXI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,05 -0,04 0,01 -0,01
XXXII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,05 -0,04 0,01 -0,01
XXXIII. STAN NA DZIEŃ 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XXXIV. Aktywa razem 18 130 17 205 3 983 4 040
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 206 20 069 4 439 4 713
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 385 17 675 3 819 4 151
XXXVIII. Kapitał własny -2 076 -2 864 -456 -673
XXXIX. Kapitał zakładowy 15 610 15 610 3 429 3 666
XL. Liczba akcji (w szt.) 15 609 833 15 609 833 15 609 833 15 609 833
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję -0,13 -0,18 -0,03 -0,04
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję -0,13 -0,18 -0,03 -0,04


Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę
euro w następujący sposób:


- pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych za I kwartał 2020 roku i odpowiednio za I kwartał 2019 roku
- przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca. Kurs ten za I kwartał 2020 roku wyniósł 1 euro = 4,3963 PLN i
odpowiednio za I kwartał 2019 roku wyniósł 1 euro = 4,2978 PLN


- pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień
bilansowy. Kurs ten wyniósł na dzień 31.03.2020 roku 1 euro = 4,5523 PLN
i odpowiednio na 31.12.2019 roku 1 euro = 4,2585 PLN


- wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej
prezentowane są na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SZ_Primetech_Raport kwartalny 1Q2020_CLEAN_19052020.pdfSZ_Primetech_Raport kwartalny 1Q2020_CLEAN_19052020.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PRIMETECH za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-19 Jan Poświata Prezes Zarządu
2020-05-19 Jakub Dzierzęga Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki