REKLAMA

PRAGMA INKASO S.A.: wyniki finansowe

2019-09-09 17:41
publikacja
2019-09-09 17:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Pragma_Inkaso_za_I_H_2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Pragma_Inkaso_SA_PSSF_2019_raport.BES.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody ze sprzedaży netto ogółem 19 356 23 004 4 514 5 426
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 031 7 588 940 1 790
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 740 2 483 2 272 586
IV. Całkowity dochód (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 5 815 1 383 1 356 326
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 85 104 (11 019) 19 847 (2 599)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 051 4 666 1 178 1 101
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (63 920) 3 910 (14 907) 922
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 26 235 (2 443) 6 118 (576)
IX. Aktywa, razem 207 278 271 969 48 748 62 355
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 135 532 200 845 31 875 46 048
XI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 87 793 142 725 20 647 32 723
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 47 739 58 119 11 227 13 325
XIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 52 886 49 212 12 438 11 283
XIV. Kapitał podstawowy 3 680 3 680 865 844
XV. Liczba akcji na koniec roku (w szt.) 3 680 000 3 680 000 3 680 000 3 680 000
XVI. Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1,58 0,38 0,37 0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1,58 0,38 0,37 0,09
XVIII. Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej 14,37 13,37 3,38 3,07
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 14,37 13,37 3,38 3,20
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -


Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz 
rachunku przepływów pieniężnych ze
sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich
ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą
zasadą przeliczania:


a)     
sprawozdanie z sytuacji finansowej
według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu;na dzień 30 czerwca
2019 średni kurs wynosił: 4,2520;na dzień 31 grudnia 2018
średni kurs wynosił: 4,3000;na dzień 30 czerwca
2018 średni kurs wynosił:4,3616.


b)    
sprawozdanie z całkowitych dochodów i
rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim
okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:średnia arytmetyczna w okresie od 1
stycznia do 30 czerwca 2019:
4,2880;średnia arytmetyczna w okresie od 1
stycznia do 31 grudnia 2018: 4,2669;średnia arytmetyczna w okresie od 1
stycznia do 30 czerwca 2018:
4,2395.


Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości
wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Pragma Inkaso za I H 2019 r.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Pragma Inkaso za I H 2019 r.pdf
Grupa Pragma Inkaso SA PSSF_2019_raport.BES.PDFGrupa Pragma Inkaso SA PSSF_2019_raport.BES.PDF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-09 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2019-09-09 Michał Kolmasiak Wiceprezes Zarządu
2019-09-09 Prot Zastawniak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki