REKLAMA

POLENERGIA: WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 R.

2021-08-02 19:47
publikacja
2021-08-02 19:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-02
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 R.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane wstępne, szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 r.

W pierwszym półroczu 2021 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy Polenergia („Grupa”) wyniósł 187,2 mln zł i był wyższy o 39,4 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie gazu i czystych paliw (o 55,4 mln zł) oraz w segmencie obrotu i sprzedaży (o 18,4 mln zł) w związku realizacją procesu optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna („ENS”) zgodnie z postanowieniami umowy o Świadczenie Usług Zarządzania Portfelem oraz Sprzedaży Energii Elektrycznej, Paliw Gazowych oraz Uprawnień do Emisji („SLA”). Wyższy wynik skompensowany został częściowo przez niższy wynik segmentu lądowych farm wiatrowych (o 32,6 mln zł) spowodowany niższym poziomem produkcji wynikającym z niższej wietrzności.

W pierwszym półroczu 2021 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 95,1 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 26,1 mln zł.

Skorygowany wynik EBITDA w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 111,5 mln zł i był wyższy o 57,8 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie gazu i czystych paliw (o 44,8 mln zł) oraz w segmencie obrotu i sprzedaży (o 15,2 mln zł) w związku realizacją procesu optymalizacji pracy ENS zgodnie z postanowieniami umowy SLA.

W drugim kwartale 2021 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 60,8 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 42,9 mln zł.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki pierwszego półrocza 2021 r. i 2 kwartału 2021 r. było rozpoczęcie procesu „odwracania” transakcji terminowych zabezpieczających produkcję i sprzedaż ENS w 3 i 4 kwartale 2021 r. oraz 1 kwartale 2022 r w ramach procesu optymalizacji pracy tej elektrociepłowni. Zmiany poziomu marżowości wynikające ze zmian poziomów cen energii elektrycznej, gazu i uprawnień do emisji CO2 związanych z produkcją energii elektrycznej w ENS tzw. Clean Spark Spread („CSS”) pozwoliły na podjęcie decyzji o ograniczeniu planowanej produkcji i stopniowym zamknięciu pozycji na rynku terminowym dla ww. okresów. W konsekwencji została przeprowadzona wycena odpowiednich instrumentów finansowych zgodnie z MSSF 9 skutkująca rozpoznaniem w wyniku drugiego kwartału 2021 r. na poziomie Grupy wyniku w kwocie 51,7 mln zł, na który złożyły się: (i) wynik na przewidywanej produkcji ENS-u dla ww. okresów, których dotyczyły zawarte transakcje terminowe (18,5 mln zł) – jest to przesunięcie czasowe, oraz (ii) wpływ dodatkowych optymalizacji oraz korzystnych zmian CSS (na koniec czerwca CSS miał poziom ujemny) w wysokości 33,2 mln zł. Efekt tych działań prezentowany jest w segmencie obrotu i sprzedaży (13,9 mln zł) oraz w segmencie gazu i czystych paliw (37,8 mln zł).

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. za 1 półrocze 2021 r., którego publikację zaplanowano na 11 sierpnia 2021 r.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-02 Iwona Sierżęga Członek Zarządu
2021-08-02 Tomasz Kietliński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki