REKLAMA

POLARISIT: Informacja o subskrypcji akcji serii P

2020-07-20 22:10
publikacja
2020-07-20 22:10
Zarząd Polsaris IT Group SA informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii P, przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 6 lipca 2020 r.
Subskrypcja została rozpoczęta 6 lipca 2020 r. i obejmowała 55.000.000 akcji imiennych serii P o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej 1 zł każda akcja.
Akcje serii P zostały w całości pokryte przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do sądu rejestrowego wkładami niepieniężnymi w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa węgierskiego działającej pod firmą Industrial Artificial Intelligence Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Budapeszcie (numer rejestrowy 01-09-352446) („Udziały Spółki Węgierskiej”) o łącznej wartości 55.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych), wynikającej z wyceny na dzień 31 marca 2020 r., sporządzonej dnia 8 czerwca 2020 r. przez Grant Thornton Valuation Kft. z siedzibą w Budapeszcie a potwierdzonej opinią na temat ich wartości godziwej ustalonej na dzień 31 marca 2020 r, wydaną zgodnie z art. 312-1 §1 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych dnia 9 czerwca 2020 r. przez firmę audytorską CHE Consulting Sp. z o.o. („Wycena”). Nadwyżka wartości wkładów niepieniężnych ponad wartość nominalną akcji serii P przekazana będzie na kapitał zapasowy Spółki.
Akcje serii P zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, następującym podmiotom:
a) Bit Pyrite Ltd. z siedzibą w Londynie, w liczbie 38.500.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 38.500.000 zł, która została pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 8.615.386,00 HUF (słownie: osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości na 38.500.000 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy złotych);
b) Cyber Assaraci Ltd. z siedzibą w Londynie, w liczbie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.750.000 zł, która została pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 615.386,00 HUF (słownie: sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości na 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
c) LBT GS Ltd. z siedzibą w Hounslow, w liczbie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.750.000 zł, która została pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 615.386,00 HUF (słownie: sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości na 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
d) Kubosoft Ltd. z siedzibą w Cardiff, w liczbie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.750.000 zł, która została pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 615.386,00 HUF (słownie: sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości na 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
e) EMD Online Ltd. z siedzibą w Cardiff, w liczbie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.750.000 zł, która została pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 615.386,00 HUF (słownie: sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości na 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
f) Kerner Consultant Ltd. z siedzibą w Londynie, w liczbie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.750.000 zł, która została pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 615.386,00 HUF (słownie: sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości na 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
g) Bitberg Ltd. z siedzibą w Hounslow/Greater London, w liczbie 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.750.000 zł, która została pokryta w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego jej Udziału Spółki Węgierskiej o wartości nominalnej 615.386,00 HUF (słownie: sześćset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć forintów 00/100) i określonej zgodnie z Wyceną wartości na 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wyżej wymienione podmioty nie są podmiotami powiązanymi ze Spółką.
Umowy objęcia akcji, obejmujące ofertę objęcia akcji serii P oraz jej przyjęcie, zostały zawarte 6 lipca 2020 r.
Umowy przeniesienia Udziałów Spółki Węgierskiej zostały zawarte 6 lipca 2020 r. i zgłoszone do węgierskiego sądu rejestrowego. Polaris IT Group SA została wpisana w rejestrze jako właściciel 100% udziałów Spółki Węgierskiej. Zgodnie z prawem węgierskim Spółka jest właścicielem 100% udziałów Spółki Węgierskiej od dnia zawarcia umów, tj. od 6 lipca 2020 r.
Przeprowadzenie emisji akcji serii P nie wymagało sporządzania prospektu emisyjnego, ani żadnego innego dokumentu ofertowego, na podstawie przepisu Art. 1 ust. 4 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Zakończenie subskrypcji nastąpiło 6 lipca 2020 r. Zawarte umowy objęcia akcji dotyczyły łącznie wszystkich oferowanych 55.000.000 akcji serii P. Akcje serii P powstaną z chwilą wpisania ich do rejestru.
Ze względu na charakter oferty, nie wystąpiły: przydział akcji, stopa redukcji, podział na transze, ani subemitenci.
Dotychczas poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, na które złożyły się koszty doradztwa prawnego, sporządzenia wycen i opinii wyniosły ok. 100.000 zł (z czego koszty poniesione w roku 2019 ok. 50.000 zł) i zostały ujęte w kosztach działalności Spółki. Nie wystąpiły koszty subemitentów, promocji oferty ani sporządzania dokumentu informacyjnego.
Wycena Spółki Węgierskiej i opinia biegłego stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki
20200720_221056_0000127938_0000122844.pdf
20200720_221056_0000127938_0000122845.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki