REKLAMA

Ostatnie dni na wysłanie PIT-11 do urzędu skarbowego

Dominika Florek2022-01-26 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-01-26 06:00
Ostatnie dni na wysłanie PIT-11 do urzędu skarbowego
Ostatnie dni na wysłanie PIT-11 do urzędu skarbowego
fot. vivooo / / Shutterstock

Kończy się czas na wysłanie PIT-11. Płatnicy do 1 lutego 2022 r. muszą dostarczyć formularz do właściwego urzędu skarbowego. Deklarację można złożyć wyłącznie online. Dłużej na swój PIT-11 poczekają pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, cywilnoprawną (o dzieło i zlecenie), otrzymujący dochody ze sprzedaży praw autorskich oraz działalności wykonywanej samodzielnie i społecznie.

Darmowy program do rozliczania
PIT 2021/2022
Pobierz e-pity 2021 Uruchom on-line

Płatnicy mają czas do 1 lutego 2022 r. na wysłanie druku PIT-11 do właściwego urzędu skarbowego. PIT-11 jest podstawową informacją o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wystawiana jest przez płatnika, który w trakcie roku rozlicza, pobiera i wpłaca zaliczki na podatek dochodowy. PIT-11 stanowi podstawowe źródło wiedzy niezbędnej do sporządzenia zeznań rocznych takich jak PIT-37 czy PIT-36.

PIT-11 za 2021 r. – do kiedy?

Złożenie formularza PIT-11 jest obowiązkiem płatnika. Musi on dochować terminów wysłania druku zarówno do urzędu skarbowego, jak i do podatnika. Krótszy czas ma na przesłanie PIT-11 jest do właściwego urzędu skarbowego – do 1 lutego 2022 r., czyli ostatnim dniem na złożenie formularza jest 31 stycznia. Płatnicy przekazują do urzędu dokument w wersji elektronicznej.

Natomiast termin na wysłanie druku PIT-11 do pracownika upływa 1 marca 2022 r. Jest o miesiąc dłuższy niż ten na dostarczenie formularza do urzędu. W tym przypadku nie ma obowiązku wystawiania PIT-11 w formie elektronicznej. Pracodawca może przekazać deklarację w tradycyjnej papierowej wersji.

Kto wystawia PIT-11?

Formularz PIT-11 wystawiany jest m.in. przez zakłady pracy, osoby prawne, organy rentowe oraz pozostałe podmioty pełniące rolę płatników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa deklarację PIT-11 muszą obligatoryjnie sporządzić jednostki takie jak:

Chcesz rozliczyć PIT za 2021 rok?
Uruchom on-line
 1. Zakład pracy;
 2. Zleceniodawca;
 3. Nabywca praw autorskich;
 4. Korzystający z działalności wykonywanej osobiście
 5. Organ arbitrażowy;
 6. Odpowiednie organy i urzędy;
 7. Osoby prawne;
 8. Podmioty zatrudniające;
 9. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną;
 10. Organy rentowe;
 11. Osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy;
 12. Jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne;
 13. Biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 14. Areszty śledcze oraz zakłady karne;
 15. Spółdzielnie;
 16. Centrum integracji społecznej;
 17. Oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;
 18. Podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką;
 19. Komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący zobowiązania.

Podmioty wymienione powyżej mają obowiązek do końca stycznia 2022 r. wysłać formularz PIT-11 na ubiegły rok podatkowy do odpowiedniego urzędu skarbowego. Od jakich przychodów wystawiany jest PIT-11? Szczegółowe informacje odnośnie przychód zawarte zostały w tabli poniżej.

PIT-11 – podmioty wystawiające formularz
Podmiot wystawiający PIT-11 Podstawa do wystawienia PIT-11
Zakład pracy  Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
Zleceniodawca Przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.
Nabywca praw autorskich Przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.
Korzystający z działalności wykonywanej osobiście Przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.
Organ arbitrażowy Przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi.
Odpowiednie organy i urzędy  Przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek (do PIT-11 należy wypełnić załącznik PIT-R).
Osoby prawne Przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.
Podmioty zatrudniające Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną Przychody z tytułu dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
Organy rentowe Od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent strukturalnych oraz rent socjalnych – informacja PIT-11A (lub PIT-40A);
Osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy Od wypłacanych przez nie emerytur i rent
Jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne Od wypłacanych przez nie stypendiów
Biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Areszty śledcze oraz zakłady karne Od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym
Spółdzielnie Od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielnie
Oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum integracji społecznej Od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.)
Podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką Od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
Komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący zobowiązania Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, dokonujących tych wypłat ze stosunku pracy
Źródło: opracowanie własne 

DF

 
Podmiot wystawiający PIT-11 Podstawa do wystawienia PIT-11
Zakład pracy  Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
Zleceniodawca Przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.
Nabywca praw autorskich Przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.
Korzystający z działalności wykonywanej osobiście Przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.
Organ arbitrażowy Przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi.
Odpowiednie organy i urzędy  Przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek (do PIT-11 należy wypełnić załącznik PIT-R).
Osoby prawne Przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.
Podmioty zatrudniające Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną Przychody z tytułu dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
Organy rentowe od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent strukturalnych oraz rent socjalnych – informacja PIT-11A (lub PIT-40A);
Osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy Od wypłacanych przez nie emerytur i rent
Jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne Od wypłacanych przez nie stypendiów
Biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Areszty śledcze oraz zakłady karne Od należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym
Spółdzielnie Od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielnie
Oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum integracji społecznej Od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.)
Podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką Od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
Komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący zobowiązania Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, dokonujących tych wypłat ze stosunku pracy
Źródło: opracowanie własne 
Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców.

Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2021

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki