REKLAMA

PHARMENA S.A.: wyniki finansowe

2020-08-28 15:32
publikacja
2020-08-28 15:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_I_polrocze_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PHR_Raport_za_I_polrocze_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PHARMENA_Raport_z_przegladu_JSF_30.06.2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_PHARMENA_Raport_z_przegladu_SSF_30.06.2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_podmiotu_uprawnionego_do_badania_spr_fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_jedn_i_skons_spr_fin_I_Q_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody ze sprzedaży 4 371 5 327 985 1 242
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 888) (6 674) (651) (1 556)
III. Zysk (strata) brutto (3 021) (6 958) (681) (1 623)
IV. Zysk (strata) netto (2 727) (5 994) (614) (1 398)
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy Spółki Dominującej Grupy (2 676) (5 934) (603) (1 384)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 008) (10 150) (227) (2 367)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (52) (275) (12) (64)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 778 14 204 175 3 313
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (282) 3 779 (64) 882
X. Średnioważona liczba akcji (szt.) 10 984 758 9 024 911 10 984 758 9 024 911
XI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 10 984 758 9 024 911 10 984 758 9 024 911
XII. Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,24) (0,66) (0,05) (0,15)
XIII. Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,24) (0,66) (0,05) (0,15)
XIV. Aktywa obrotowe (na koniec półroc za bi eżącego roku obrotowego i
na koniec poprzedniego roku obrotowego)
7 500 8 252 1 679 1 938
XV. Aktywa trwałe (na koniec półroc za bi eżącego roku obrotowego i
na koniec poprzedniego roku obrotowego)
3 728 3 488 835 819
XVI. Aktywa razem (na koniec półroc za bi eżącego roku obrotowego i
na koniec poprzedniego roku obrotowego)
11 228 11 740 2 514 2 757
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półroc za bi eżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 698 6 508 1 948 1 528
XVIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półroc za bi eżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 263 236 59 55
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej (na koniec półroc za bi eżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 460 5 138 551 1 207
XX. Udziały niekontrolujące (na koniec półroc za bi eżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) (193) (142) (43) (33)
XXI. Liczba akcji (szt.) (na koniec półroc za bi eżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 984 758 10 984 758 10 984 758 10 984 758
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie z dzialalnosci_za I polrocze 2020.pdfGrupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie z dzialalnosci_za I polrocze 2020.pdf Grupa_Kapitalowa_Pharmena_Sprawozdanie z dzialalnosci_za I polrocze 2020
PHR_Raport za I polrocze za 2020.pdfPHR_Raport za I polrocze za 2020.pdf PHR_Raport za I polrocze za 2020
PHARMENA Raport z przeglądu JSF 30.06.2020-sig-sig.pdfPHARMENA Raport z przeglądu JSF 30.06.2020-sig-sig.pdf PHARMENA Raport z przeglądu JSF 30.06.2020-sig-sig
GK PHARMENA Raport z przeglądu SSF 30.06.2020-sig-sig.pdfGK PHARMENA Raport z przeglądu SSF 30.06.2020-sig-sig.pdf GK PHARMENA Raport z przeglądu SSF 30.06.2020-sig-sig
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania spr fin.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania spr fin.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania spr fin
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jedn i skons spr fin I Q 2020.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jedn i skons spr fin I Q 2020.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jedn i skons spr fin I Q 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-28 Konrad Palka Prezes Zarządu
2020-08-28 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki