PHARMENA S.A.: wyniki finansowe

2020-05-15 18:07
publikacja
2020-05-15 18:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pharmena_Skonsolidowany_i_jednostkowy_raport_za_I_kwartal_2020_podpisany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 2 534 3 214 577 748
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (979) (325) (223) (76)
III. Zysk (strata) brutto (722) (440) (164) (102)
IV. Zysk (strata) netto (790) (520) (180) (121)
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy Spółki Dominującej Grupy (757) (494) (172) (115)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (273) (3 954) (62) (920)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19) (90) (4) (21)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 905 8 421 206 1 959
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 613 4 377 140 1 018
X. Średnioważona liczba akcji (szt.) 10 984 758 8 795 052 10 984 758 8 795 052
XI. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 10 984 758 8 795 052 10 984 758 8 795 052
XII. Zysk (strata) podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,07) (0,06) (0,02) (0,01)
XIII. Zysk (strata) rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,07) (0,06) (0,02) (0,01)
XIV. Aktywa obrotowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 488 8 252 1 645 1 938
XV. Aktywa trwałe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 503 3 488 770 819
XVI. Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 991 11 740 2 415 2 757
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 832 6 508 1 501 1 528
XVIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 354 236 78 55
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 980 5 138 874 1 207
XX. Udziały niekontrolujące (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) (175) (142) (38) (33)
XXI. Liczba akcji (szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 984 758 10 984 758 10 984 758 10 984 758
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pharmena_Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2020_podpisany.pdfPharmena_Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2020_podpisany.pdf Pharmena_Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2020_podpisany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Konrad Palka Prezes Zarządu
2020-05-15 Marzena Wieczorkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki