REKLAMA

PFLEIDERER GROUP SA: Złożenie wniosku o wydanie przez KNF zezwolenia na przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

2019-10-01 13:56
publikacja
2019-10-01 13:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-01
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Złożenie wniosku o wydanie przez KNF zezwolenia na przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 1 października 2019 r., na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, złożony został do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wniosek o wydanie przez KNF zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 64.701.007 akcjom Spółki, zarejestrowanym w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLZPW0000017, dopuszczonych oraz wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Submission of an application for a permit to convert shares
back to documentary form (rematerialisation)


Current report No. 42/2019


The Management Board of Pfleiderer Group S.A. (the “Company”) hereby
announces that on 1 October 2019, pursuant to Article 91, section 1 of
the Polish Act of 29 July 2005 on Public Offering, the Conditions
Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised
Trading, and on Public Companies, it submitted an application to the
Polish Financial Supervisory Authority for a permit to convert
64,701,007 shares in the Company registered with Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. under ISIN code PLZPW0000017, admitted and
introduced to trading on the regulated market operated by the Warsaw
Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), back to
documentary form (rematerialisation).


This report was prepared pursuant to Article 17, Section 1 of Regulation
(EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16
April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


1 October 2019


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-01 NICO REINER CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-01 KRZYSZTOF NOWAK PROKURENT
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki