REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PCF Group S.A.: wyniki finansowe

2021-11-29 21:49
publikacja
2021-11-29 21:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20211129_PCF_Srodroczne_skrocone_SSF_Q3_2021_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 131797 79319 28912 17857
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 46407 23005 10180 5179
III. Zyska (strata) netto 46410 21828 10181 4914
IV. Zysk na akcję (PLN) 1,57 0,79 0,34 0,18
V. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 1,57 0,79 0,34 0,18
VI. Kapitał własny 241589 76519 52146 16581
VII. Aktywa 292787 95697 63197 20737
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 36142 17471 7928 3933
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (50216) (5970) (11016) (1344)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 122224 4012 26812 903
XI. Przepływy piniężne netto razem 108150 15513 23724 3492


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


- pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych


średni kurs w okresie, obliczony jako średnia kursów określonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
sprawozdawczego,


- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej


według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
20211129_PCF Środroczne skrócone SSF Q3 2021 signed.pdf20211129_PCF Środroczne skrócone SSF Q3 2021 signed.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe III kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki