REKLAMA

PCC ROKITA S.A.: wyniki finansowe

2022-05-17 18:12
publikacja
2022-05-17 18:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_PCC_Rokita_Raport_1Q2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2022-05/PCC-Rokita-wybrane-dane-finansowe-1Q2022_202205171648499061.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_Rokita_wybrane_dane_finansowe_1Q2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 697 370 495 387 150 062 108 350
II. Zysk na działalności operacyjnej 156 399 93 249 33 654 20 395
III. Zysk przed opodatkowaniem 153 128 89 069 32 951 19 481
IV. Zysk netto 123 884 69 534 26 658 15 208
V. EBITDA 203 843 135 651 43 864 29 669
VI. Pozostałe dochody całkowite netto 237 160 51 35
VII. Całkowite dochody ogółem 124 121 69 694 26 709 15 243
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 96 336 73 498 20 730 16 075
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (129 418) (64 834) (27 849) (14 180)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 855) (25 545) (5 348) (5 587)
XI. Przepływy pieniężne netto (57 937) (16 881) (12 467) (3 692)
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 19 853 19 853 19 853 19 853
XIII. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 6,24 3,50 1,34 0,77
XIV. Stan na 31.03.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 31.03.2022 Stan na 31.12.2021
XV. Aktywa trwałe 1 588 633 1 561 507 341 458 339 502
XVI. Aktywa obrotowe 934 110 797 595 200 776 173 413
XVII. Kapitał własny 1 254 540 1 130 419 269 649 245 775
XVIII. Kapitał akcyjny 19 853 19 853 4 267 4 316
XIX. Zobowiązania długoterminowe 718 017 714 894 154 329 155 432
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 550 186 513 789 118 256 111 708
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 63,19 56,94 13,58 12,38
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK PCC Rokita_Raport_1Q2022.pdfGK PCC Rokita_Raport_1Q2022.pdf Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej PCC Rokita za I kwartał 2022
GK PCC Rokita_wybrane dane finansowe_1Q2022.pdfGK PCC Rokita_wybrane dane finansowe_1Q2022.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
PCC Rokita_wybrane dane finansowe_1Q2022.pdfPCC Rokita_wybrane dane finansowe_1Q2022.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-17 Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu
2022-05-17 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki