REKLAMA

PCC INTERMODAL S.A.: wyniki finansowe

2018-05-15 06:55
publikacja
2018-05-15 06:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
QSr_2018_1_PCC_Intermodal_S_A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-05-15
PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 16
(ulica) (numer)
(58) 58-58-200 (58) 58-58-201
(telefon) (fax)
info.intermodal@pcc.eu www.pccintermodal.pl
(e-mail) (www)
7491968481 532471265
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 82 314 63 750 19 700 14 863
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 225 (556) 533 (130)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 478 (322) 114 (75)
IV. Zysk (strata) netto 279 (846) 67 (197)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 228 (6 120) 1 012 (1 427)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 158) (369) (1 235) (86)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 459) (3 125) (1 067) (728)
VIII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów razem (5 389) (9 614) (1 290) (2 241)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 (0,01) 0,00 (0,00)
X. Aktywa, razem (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 315 935 316 043 75 071 75 773
XI. Kapitał własny (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 88 180 87 903 20 953 21 075
XII. Kapitał zakładowy (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 566 77 566 18 431 18 597
XIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 165 394 168 121 39 300 40 308
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 361 60 019 14 818 14 390
XV. Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 565 556 77 565 556 77 565 556 77 565 556
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,14 1,13 0,27 0,27
XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,14 1,13 0,27 0,27
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 82 533 63 751 19 752 14 863
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 659 (585) 636 (137)
XXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 910 (328) 218 (77)
XXII. Zysk (strata) netto 714 (850) 171 (198)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 370 (5 835) 1 046 (1 360)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 154) (284) (1 234) (66)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 451) (3 114) (1 065) (726)
XXVI. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów razem (5 235) (9 233) (1 253) (2 152)
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 (0,01) 0,00 (0,00)
XXVIII. Aktywa, razem (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 315 528 315 672 74 974 75 684
XXIX. Kapitał własny (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 88 617 87 903 21 056 21 075
XXX. Kapitał zakładowy (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 566 77 566 18 431 18 597
XXXI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 165 380 168 101 39 297 40 303
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 531 59 668 14 621 14 306
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 565 556 77 565 556 77 565 556 77 565 556
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,14 1,13 0,27 0,27
XXXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,14 1,13 0,27 0,27
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz liczba akcji w
sztukach dotyczą danych na koniec I kwartału 2018 roku oraz na koniec
2017 roku. Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych dotyczą danych za I kwartał 2018
roku i za I kwartał 2017 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr_2018_1_PCC_Intermodal_S_A.pdfQSr_2018_1_PCC_Intermodal_S_A.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy PCC Intermodal S.A. za I kwartał 2018 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-15 Dariusz Stefański Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki