WAŻNE

PAMAPOL S.A.: wyniki finansowe

2019-05-30 18:09
publikacja
2019-05-30 18:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_okresowy_Pamapol_SA_za_I_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 134 587 128 115 31 315 30 661
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 847 1 767 197 423
III. Zysk (strata) brutto -584 642 -136 154
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -907 426 -211 102
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -15 074 -5 835 -3 507 -1 396
VI. Przepływy pieniężne z działaności inwestycyjnej -1 435 -1 922 -334 -460
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 439 10 121 -335 2 422
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -17 948 2 364 -4 176 566
IX. Średnioważona liczba akcji zwykłych w okresie 34 750 050 34 750 050 34 750 050 34 750 050
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,03 0,01 -0,006 0,002
XI. Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EUR) -0,03 0,01 -0,006 0,002
XII. Dane prezentowane według stanu na 31 marca 2019 i 31 grudnia 2018 na 31.03.2019 na 31.12.2018 na 31.03.2019 na 31.12.2018
XIII. Aktywa razem 314 082 337 564 73 020 78 503
XIV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 70 281 66 554 16 340 15 478
XV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 140 296 166 573 32 617 38 740
XVI. Kapitał własny 103 505 104 427 24 064 24 285
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 102 922 103 938 23 928 24 172
XVIII. Kapitał zakładowy 34 750 34 750 8 079 8 081
XIX. Liczba akcji 34 750 050 34 750 050 34 750 050 34 750 050
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,96 2,99 0,69 0,70
XXI. Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,96 2,99 0,69 0,70
XXII. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego PAMAPOL I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2019 I kwartał 2018
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 60 944 56 777 14 180 13 588
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 365 1 160 85 278
XXV. Zysk (strata) brutto -174 629 -41 151
XXVI. Zysk (strata) netto -381 426 -89 102
XXVII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -4 005 7 055 -932 1 688
XXVIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 800 -2 949 -652 -706
XXIX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 753 -3 677 175 -880
XXX. Przepływy pieniężne netto razem -6 052 429 -1 408 103
XXXI. Średnoważona liczba akcji zwykłych w okresie 34 750 050 34 750 050 34 750 050 34 750 050
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,17 0,01 -0,04 0,002
XXXIII. Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EUR) -0,17 0,01 -0,04 0,002
XXXIV. Dane prezentowane według stanu na 31 marca 2019 i 31 grudnia 2018 PAMAPOL na 31.03.2019 na 31.12.2018 na 31.03.2019 na 31.12.2018
XXXV. Aktywa razem 195 914 195 509 45 548 45 467
XXXVI. Zobowiązania,rozliczenia międzyokresowe i rezerwy długoterminowe 16 843 17 028 3 916 3 960
XXXVII. Zobowiązania,rozliczenia międzyokresowe i rezerwy krótkoterminowe 55 275 54 304 12 851 12 629
XXXVIII. Kapitał własny 123 796 124 177 28 781 28 878
XXXIX. Kapitał zakładowy 34 750 34 750 8 079 8 081
XL. Liczba akcji 34 750 050 34 750 050 34 750 050 34 750 050
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,56 3,57 0,83 0,83
XLII. Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,56 3,57 0,83 0,83


Do przeliczeń bilansu skonsolidowanego i jednostkowego na dzień
31.03.2019 r. na walutę EUR przyjęto średni kurs NBP obowiazujący na
dzień 31.03.2019 r., tj. 4,3013. Do przeliczeń bilansu skonsolidowanego
i jednostkowego na dzień 31.12.2018 r. przyjeto średni kurs EUR
obowiązujący na ten dzień, tj. 4,3000. Do przeliczeń pozycji rachunku
zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
przyjęto kurs średni EUR obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 3 miesięcy
ustalonych przez NBP na ten dzień, 3 miesiące 2019 - kurs 4,2978; 3
miesiące 2018- kurs 4,1784.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy Pamapol SA za I kwartał 2019.pdfRozszerzony skonsolidowany raport okresowy Pamapol SA za I kwartał 2019.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy PAMAPOL S.A. za I kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
2019-05-30 Igor Fortuna Wiceprezes Zarządu Igor Fortuna
2019-05-30 Aleksandra Smorawa Członek Zarządu Aleksandra Smorawa
2019-05-30 Małgorzata Bednarek Członek Zarządu Małgorzata Bednarek
2019-05-30 Tomasz Brandt Członek Zarządu Tomasz Brandt
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki