REKLAMA

PAMAPOL S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Mitmar Sp. z o.o. umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

2021-06-14 15:51
publikacja
2021-06-14 15:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-14
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną Mitmar Sp. z o.o. umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Zarząd Pamapol S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 czerwca 2021 r. powziął informację o podpisaniu przez spółkę zależną Emitenta - Mitmar Sp. z o.o. (Beneficjent) z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowy o dofinansowanie projektu „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowatorskiej technologii zagospodarowania pozostałości po rozbiorze tuszy wieprzowej w zakładzie Mitmar Sp. z o.o.” (Projekt)
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Umowa).

Całkowity koszt Projektu wynosi 8,93 mln zł. Beneficjentowi zostało przyznane dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 3,57 mln zł. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych, które będą wypłacane w wysokości określonej w harmonogramie płatności Projektu. Okres kwalifikowalności kosztów Projektu kończy się w dniu 30 czerwca 2023 r.

Dofinansowanie wypłacane będzie po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Zabezpieczenie, w formie weksla in blanco, ustanawiane jest na okres realizacji Projektu oraz na okres trwałości Projektu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-14 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki