REKLAMA

Ważne daty dla przedsiębiorców. Obowiązki podatkowe i księgowe w sierpniu 2022 r.

Ewelina Czechowicz2022-08-01 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-08-01 06:00

Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnianiu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają w sierpniu 2022 roku, oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wchodzą w życie.

Ważne daty dla przedsiębiorców. Obowiązki podatkowe i księgowe w sierpniu 2022 r.
Ważne daty dla przedsiębiorców. Obowiązki podatkowe i księgowe w sierpniu 2022 r.
/ Shutterstock

Początek sierpnia to czas wejścia w życie dyrektyw unijnych, które dokonują znaczących zmian w prawie pracy. Kodeks pracy jak dotąd nie został dostosowany do wymogów stawianych przez Unię Europejską. Przepisy są aktualnie procedowane w Sejmie.

Duże zmiany w prawie pracy. Prześwietlamy nowe uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców - Bankier.pl

Reklama

Comiesięczne obowiązki pracodawcy

Co miesiąc warto sprawdzić:

 • ważność badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników,
 • zweryfikować ważność szkoleń BHP, 
 • zweryfikować terminy umów o pracę, 
 • zweryfikować obowiązek powiadomienia ZUS-u o zawartych umowach o dzieło (zgłoszenie umowy musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia),
 • daty urodzenia pracowników i zleceniobiorców, którzy podlegają uldze podatkowej dla 26-latków,
 • pracowników i zleceniobiorców, którzy spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, dotyczy osób niebędących w PPK),
 • pracowników i zleceniobiorców, którzy spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenie w terminie 7 dni po upływie 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, dotyczy osób będących w PPK),
 • czy pracodawca zobligowany jest do wpłat na PFRON – stan zatrudnienia w wysokości co najmniej 25 pracowników i brak pracowników z niepełnosprawnością bądź poziom ich zatrudnienia jest mniejszy od 6% ogólnego stanu zatrudnienia.

Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl pomoże w prowadzeniu firmy - PIT.pl

Własna działalność gospodarcza a podatki

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Własna działalność gospodarcza a podatki

Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Wymiar czasu pracy w sierpniu 2022 r.

Wymiar pracy w lipcu wynosi 176 godzin, co oznacza, że będziemy pracować 22 dni. 

W poniedziałek 15 sierpnia świętować będziemy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ponieważ święto to przypada w poniedziałek niektórzy będą mieć dłuższy urlop lub długi weekend z racji dodatkowego dnia wolnego.

Wymiar czasu pracy pracowników w latach 2022 - 2023 - PIT.pl

Składki ZUS w  sierpniu 2022 r.  

Kwota składki zdrowotnej w sierpniu 2022 r. będzie opłacana podobnie jak w poprzednich miesiącach. Jej wysokość będzie zależna od dochodu i formy opodatkowania. 

Wysokość składek ZUS na 2022 r. (standardowych)

Rodzaj składki

2022 r.

2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana r/r (proc.)

 Składka zdrowotna

zależna od dochodu/formy opodatkowania

381,81 zł

38,11 zł

8,32%

 Składka emerytalna

693,58 zł

615,93 zł

77,65 zł

12,61%

 Składka rentowa

284,26 zł

252,43 zł

31,83 zł

12,61%

 Składka chorobowa

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

 Składka wypadkowa

59,34 zł

52,70 zł

6,64 zł

12,60%

 Składka na Fundusz Pracy

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

SUMA SKŁADEK ZUS

1 631,20 zł za styczeń 2022 r.  

1 457,49 zł

173,71 zł

11,33%

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Składki ZUS 2022 r. – ryczałt

Dla podatników, którzy rozliczają się ryczałtowo, wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od wysokości rocznych przychodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • 60 000 zł – składka zdrowotna od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • od 60 do 300 tys. zł – składka zdrowotna od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • od 300 tys. zł – składka zdrowotna od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców, podobnie jak za pierwszy miesiąc roku dla przedsiębiorców na podatku liniowym i zasadach ogólnych, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2021 r., czyli 6221,04 zł. Liniowcy zapłacą 4,9 proc. składki zdrowotnej, natomiast podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych zapłacą 9 proc.

Łączne składki ZUS na 2022 rok dla firm rozliczających podatek ryczałtem 

Roczne przychody

Składka zdrowotna 2022 r.

Składki ZUS za 2022 r.

Składki ZUS za 2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana r/r (proc.)

poniżej 60 000

335,94 zł

1 547,22 zł

1 457,49 zł

89,73 zł

6,16%

od 60 000,01 do 130 000 zł

559,89 zł

1 771,17 zł

1 457,49 zł

313,68 zł

21,52%

powyżej 300 000 zł

1 007,81 zł

2 219,09 zł

1 457,49 zł

761,60 zł

52,25%

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Terminy podatkowe w sierpniu 2022 roku

1.08.2022 r. (poniedziałek)

To data kiedy:

 1. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszą przekazać sprawozdanie finansowe za 2021 r. do Szefa KAS; 
 2. osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć wniosek do PEFRON o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za maj 2022 r.

5.08.2022 (piątek)

W tym dniu trzeba pamiętać o złożeniu deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za lipiec 2022 r..

8.08.2022 (poniedziałek)

W tym dniu należy pamiętać o:

 • wpłacie podatku dochodowego w formie karty podatkowej lipiec 2022 r.;
 • wpłacie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
 • złożeniu deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za lipiec 2022 r. oraz wpłacie podatku należnego wykazanego w tej deklaracji.

10.08.2022 (środa)

W tym dniu przypada obowiązek złożenia zgłoszenia INTRASTAT za lipiec 2022 r. 

16.08.2022 (wtorek)

To dzień, kiedy należy:

 • włożyć dokumentację rozliczeniową ZUS DRA oraz opłacić składki za lipiec 2022 r. – obowiązek ten dotyczy spółek kapitałowych (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje;
 • wykonać przelew do instytucji finansowej z tytułu wpłat do PPK obliczonych i pobranych w miesiącu za lipiec  2022 r.;

22.08.2022 (poniedziałek)

W tym dniu przypada termin:

 • zapłaty składek ZUS za lipiec 2022 r. dla osób, które nie są osobami prawnymi i jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi;
 • wpłaty za lipiec 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;
 • zapłaty za lipiec 2022 r. przez płatników pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • wpłaty za lipiec 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • wpłaty przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za lipiec 2022 r.;
 • wpłaty na PFRON za lipiec 2022 r.

Podatnicy, którzy aktualnie są na ryczałcie do 22 sierpnia 2022 r. mogą dokonać zmiany formy opodatkowania. Podatnicy, którzy zdecydują się na zmianę ryczałtu na skalę są zobowiązani do tego, aby do 22 sierpnia 2022 roku złożyć oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem przychodów osiągniętych w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Wzór oświadczenia o zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na skalę 2022 - PIT.pl

25.08.2022 (czwartek)

To ostatni dzień na:

 • zapłatę podatku VAT za lipiec 2022 r.;
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za lipiec 2022 r.;
 • przesłanie pliku JPK_V7M za lipiec 2022 r. 
 • przesłanie pliku JPK_V7K za lipiec 2022 r. (część ewidencyjna);

Podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT są obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencję JPK_VAT łącznie z deklaracją podatkową (JPK_V7M) za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

 • wpłatę podatku akcyzowego za lipiec 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za lipiec 2022 r.

Informację podsumowującą na formularzu VAT-UE składają wszyscy zarejestrowani do celów VAT UE podatnicy, u których występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, bez względu na wysokość obrotów uzyskanych z tego tytułu. Informacje podsumowujące składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności skutkujących obowiązkiem złożenia informacji.

 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec 2022 r.;
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za lipiec 2022 r.;
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za lipiec 2022 r.;
 • przekazanie do PEFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za lipiec 2022 r.
Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (1)

dodaj komentarz
ozaj
Gdzie czas na prawdziwą pracę?

Powiązane: Prawo przedsiębiorcy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki