Ważne daty dla przedsiębiorców. Obowiązki podatkowe i księgowe w czerwcu 2022 r.

Ewelina Czechowicz2022-06-01 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-06-01 06:00

Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnianiu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają w czerwcu 2022 roku, oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wchodzą w życie.

Ważne daty dla przedsiębiorców. Obowiązki podatkowe i księgowe w czerwcu 2022 r.
Ważne daty dla przedsiębiorców. Obowiązki podatkowe i księgowe w czerwcu 2022 r.
fot. Rawpixel.com / / Shutterstock

Odwołanie stanu epidemii - zmiany podatkowe od czerwca 2022 r.

Od 16 maja 2022 r. przestał obowiązywać w Polsce stan epidemii. Jego odwołanie wpłynie na sytuację podatników i spowoduje, iż:

 • zwolnienie z podatku od przychodów z budynków (podatek minimalny) będzie obowiązywać do końca maja 2022 r. Dlatego też 1 czerwca 2022 r. podatnicy będą musieli na nowo kalkulować tzw. podatek od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT. Zgodnie z art. 38ha ustawy o CIT zwolnienie z podatku od przychodów z budynków będzie obowiązywać do końca miesiąca, w którym został odwołany stan epidemii. Jeżeli zatem odwołanie stanu epidemii nastąpi w maju, to z końcem maja przestanie obowiązywać przedmiotowe zwolnienie, a podatek od przychodów z budynków będzie trzeba liczyć już za czerwiec 2022 r.)
 • 5% stawka podatku dochodowego z IP-BOX dla IP wykorzystywanego do przeciwdziałania COVID-19: 
 1. nie będzie miała zastosowania do zaliczek na podatek (od czerwca 2022);
 2. będzie miała zastosowanie wyłącznie w zeznaniu rocznym;
 • Zgodnie z art. 38l ust. 1 Ustawy CIT koszty kwalifikowane (zdefiniowane w art. 18d) ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest przeciwdziałanie COVID-19 (zgodnie z art. 2 ust. 2 tzw. tarczy 1.0), podatnik może odliczyć od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki (o której mowa w art. 25 ust. 1 lub 1bmUstawy CIT) także w trakcie roku podatkowego. Oznacza to w praktyce, że podatnicy prowadzący działalność B+R nakierowaną na zwalczanie skutków pandemii i jej przeciwdziałanie mogą pomniejszać miesięczne zaliczki na CIT o poniesione koszty kwalifikowane. W związku z odwołaniem stanu epidemii ulga nie będzie miała już zastosowania do zaliczek na podatek od czerwca 2022 r.
 • Od czerwca 2022 r. zniknie również:
 1. możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych służących produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz
 2. możliwość odliczenia „darowizn COVID-owych” od podstawy opodatkowania.

"Polski ład" – kolejne zmiany już od lipca 2022 r. 

Od stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać zmiany podatkowe związane z „Polskim ładem”. Teraz rząd szykuje kolejne, które mają objąć cały 2022 r. Autorzy zakładają, że nowe przepisy będą gotowe w lipcu. Najważniejsze z nich to:

 • likwidacja ulgi dla klasy średniej;
 • obniżenie PIT w pierwszym przedziale skali z 17% do 12% dla podatników na skali podatkowej;
 • pomniejszenie podstawy opodatkowania o składki na ubezpieczenie zdrowotne - dla przedsiębiorców na liniówce - do kwoty limitu 8700 zł podstawy (czyli rocznie 1653 zł oszczędności), przy ryczałcie - połowa składki ma być odliczana od przychodów (czyli oszczędności mogą być większe bądź mniejsze - w zależności od wysokości przychodów i stawki ryczałtu), przy karcie podatkowej - pomniejszeniu ma podlegać podatek do kwoty 19% wysokości składki;
 • oświadczenie PIT-2 będzie można składać aż 3 płatnikom;
 • przywrócenie łącznego rozliczenia rodzica samotnie wychowującego dziecko (zamiast odliczenia 1500 zł) - choć może być niekorzystne dla mniej zarabiających samotnych rodziców;
 • modyfikacja ulgi Pałacyk+;
 • likwidacja abolicji podatkowej;
 • oskładkowanie komplementariusza spółki komandytowo akcyjnej nie tylko składką zdrowotną, ale też i ZUS;
 • mechanizm osłonowy dla OPP tracących na 1% podatku.

Comiesięczne obowiązki pracodawcy

Co miesiąc warto sprawdzić:

 • ważność badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników,
 • zweryfikować ważność szkoleń BHP, 
 • zweryfikować terminy umów o pracę, 
 • zweryfikować obowiązek powiadomienia ZUS-u o zawartych umowach o dzieło (zgłoszenie umowy musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia),
 • daty urodzenia pracowników i zleceniobiorców, którzy podlegają uldze podatkowej dla 26-latków,
 • pracowników i zleceniobiorców, którzy spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, dotyczy osób nie będących w PPK),
 • pracowników i zleceniobiorców, którzy spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenie w terminie 7 dni po upływie 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, dotyczy osób będących w PPK),
 • czy pracodawca zobligowany jest do wpłat na PFRON – stan zatrudnienia w wysokości co najmniej 25 pracowników i brak pracowników z niepełnosprawnością bądź poziom ich zatrudnienia jest mniejszy od 6% ogólnego stanu zatrudnienia.

Wymiar czasu pracy w czerwcu 2022 r.

W czerwcu wypada jeden dzień ustawowo wolny od pracy – w czwartek 16 czerwca 2022 r. przypada Boże Ciało. Wymiar pracy w tym miesiącu wynosi 168 godzin, co oznacza, że będziemy pracować 21 dni. 

Składki ZUS w czerwcu 2022 r.  

Kwota składki zdrowotnej w czerwcu 2022 r. będzie opłacana podobnie jak w lutym, marcu i kwietniu. Jej wysokość będzie zależna od dochodu i formy opodatkowania. 

Wysokość składek ZUS na 2022 r. (standardowych)

Rodzaj składki

2022 r.

2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana r/r (proc.)

 Składka zdrowotna

zależna od dochodu/formy opodatkowania

381,81 zł

38,11 zł

8,32%

 Składka emerytalna

693,58 zł

615,93 zł

77,65 zł

12,61%

 Składka rentowa

284,26 zł

252,43 zł

31,83 zł

12,61%

 Składka chorobowa

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

 Składka wypadkowa

59,34 zł

52,70 zł

6,64 zł

12,60%

 Składka na Fundusz Pracy

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

SUMA SKŁADEK ZUS

1 631,20 zł za styczeń 2022 r.  

1 457,49 zł

173,71 zł

11,33%

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Rząd pracuje nad zmianami w zasadach opłacania składki zdrowotnej. Nowe przepisy mają zostać wprowadzone w lipcu 2022 r.

Składki ZUS 2022 r. – ryczałt

Dla podatników, którzy rozliczają się ryczałtowo, wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od wysokości rocznych przychodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • 60 000 zł – składka zdrowotna od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • od 60 do 300 tys. zł – składka zdrowotna od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • od 300 tys. zł – składka zdrowotna od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców, podobnie jak za pierwszy miesiąc roku dla przedsiębiorców na podatku liniowym i zasadach ogólnych, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2021 r., czyli 6221,04 zł. Liniowcy zapłacą 4,9 proc. składki zdrowotnej, natomiast podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych zapłacą 9 proc.

Łączne składki ZUS na 2022 rok dla firm rozliczających podatek ryczałtem 

Roczne przychody

Składka zdrowotna 2022 r.

Składki ZUS za 2022 r.

Składki ZUS za 2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana r/r (proc.)

poniżej 60 000

335,94 zł

1 547,22 zł

1 457,49 zł

89,73 zł

6,16%

od 60 000,01 do 130 000 zł

559,89 zł

1 771,17 zł

1 457,49 zł

313,68 zł

21,52%

powyżej 300 000 zł

1 007,81 zł

2 219,09 zł

1 457,49 zł

761,60 zł

52,25%

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Terminy podatkowe w czerwcu 2022 roku

6.06.2022 ( poniedziałek)

W tym dniu trzeba pamiętać o złożeniu deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2022 r..

7.06.2022 (wtorek)

W tym dniu należy pamiętać o:

 • wpłacie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2022 r.;
 • wpłacie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
 • złożeniu deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za maj 2022 r. oraz wpłacie podatku należnego wykazanego w tej deklaracji.

10.06.2022 (piątek)

W tym dniu przypada obowiązek złożenia zgłoszenia INTRASTAT za maj 2022 r. 

15.06.2022 (poniedziałek)

To dzień, kiedy należy:

 • włożyć dokumentację rozliczeniowa ZUS DRA oraz opłacić składki za maj 2022 r. – obowiązek ten dotyczy spółek kapitałowych (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje;
 • wykonać przelew do instytucji finansowej z tytułu wpłat do PPK obliczonych i pobranych w miesiącu maju 2022 r.;
 • zapłacić podatek od nieruchomości i podatek leśny za czerwiec. Obowiązek ten dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej;
 • zapłacić II ratę podatku rolnego za maj – obowiązek ten dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

20.06.2022 (piątek)

W tym dniu przypada termin:

 • zapłaty składek ZUS za maj 2022 r. dla osób, które nie są osobami prawnymi i jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi;
 • wpłaty za maj 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;
 • zapłaty za maj 2022 r. przez płatników pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • wpłaty za maj 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • wpłaty przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za maj 2022 r.;
 • wpłaty na PFRON za maj 2022 r.

27.06.2022 (poniedziałek)

To ostatni dzień na:

 • zapłatę podatku VAT za maj 2022 r.;
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za maj 2022 r.;
 • przesłanie pliku JPK_V7M za maj 2022 r. (część ewidencyjna);

Podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT są obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencję JPK_VAT łącznie z deklaracją podatkową (JPK_V7M) za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

 • przesłanie pliku JPK_V7K za maj 2022 r. (część ewidencyjna);
 • wpłatę podatku akcyzowego za maj 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za maj 2022 r.

Informację podsumowującą na formularzu VAT-UE składają wszyscy zarejestrowani do celów VAT UE podatnicy, u których występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, bez względu na wysokość obrotów uzyskanych z tego tytułu. Informacje podsumowujące składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności skutkujących obowiązkiem złożenia informacji.

 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2022 r.;
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za maj 2022 r.;
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za maj 2022 r.;
 • przekazanie do PEFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2022 r.

30.06.2022 (czwartek)

W tym dniu należy pamiętać o:

 • przekazaniu do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2022 r.;
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za maj 2022 r.;
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym (patrz uwaga z dnia 31.03.2022 r.);
 • złożeniu urzędowi skarbowemu zeznania:
  - CIT-8 (wraz z załącznikami),
  - CIT-8AB wraz z załącznikami),
  jeżeli rok podatkowy podatnika zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r., i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty;
 • złożeniu fiskusowi deklaracji CIT-8 za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.;
 • wykazaniu w CIT/KW (stanowiącym załącznik do zeznania CIT-8) przychodów, kosztów i dochodu z przekształcenia oraz zapłacenie podatku od tego dochodu, jeżeli pierwszy rok opodatkowania podatnika ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r.;

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561) wydłużono terminy dotyczące sprawozdawczości za 2021 r.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prawo przedsiębiorcy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki