REKLAMA

ORION INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

2020-05-13 18:05
publikacja
2020-05-13 18:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_Kapitalowa_Orion_IQ2020_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 5 382,58 6 421,33 1 224,35 1 494,09
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 036,59 2 617,06 235,79 608,92
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 155,22 2 513,82 262,77 584,91
IV. Zysk (strata) netto 1 345,05 2 061,30 305,95 479,61
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 345,05 2 061,30 305,95 479,61
VI. Zysk na akcję PLN/EUR 0,12 0,19 0,03 0,04
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 810,67 -6,80 639,33 -1,58
VIII. Aktywa * 81 212,73 94 863,67 17 839,93 22 276,31
IX. Zobowiązania długoterminowe * 14 314,07 24 613,03 3 144,36 5 779,74
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 19 676,94 32 230,47 4 322,42 7 568,50
XI. Kapitał własny * 47 221,71 38 020,18 10 373,16 8 928,07
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej * 47 221,71 38 020,18 10 373,16 8 928,07
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XIII. Przychody ze sprzedaży 1 718,73 4 282,89 390,95 996,52
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 215,90 112,50 -276,57 26,18
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 202,10 2 353,13 45,97 547,52
XVI. Zysk (strata) netto 138,21 1 425,00 31,44 331,56
XVII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 138,21 1 425,00 31,44 331,56
XVIII. Zysk na akcję PLN/EUR_ 0,01 0,13 0,00 0,03
XIX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 504,24 -3 222,92 -569,63 -749,89
XX. Aktywa * 86 495,13 83 231,69 19 000,31 19 544,84
XXI. Zobowiązania długoterminowe * 24 222,07 16 288,41 5 320,84 3 824,92
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe * 10 213,65 21 731,85 2 243,62 5 103,17
XXIII. Kapitał własny * 52 059,41 45 211,44 11 435,85 10 616,75


'Dla pozycji I - VII oraz XIII - XIX:- średni kurs PLN / EUR w okresie
01.01.2020 - 31.03.2020 wynosił 4,3963 - średni kurs PLN / EUR w okresie
01.01.2019 - 31.03.2019 wynosił 4,2978. Dla pozycji VIII - XII oraz XX -
XXIII:- średni kurs PLN / EUR na koniec okresu 01.01.2020 - 31.03.2020
wynosił 4,5523.;- średni kurs PLN / EUR na koniec okresu na dzień
31.03.2019 wynosił 4,2585.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa Kapitalowa Orion IQ2020 skonsolidowany.pdfGrupa Kapitalowa Orion IQ2020 skonsolidowany.pdf Grupa Kapitalowa Orion IQ2020 skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-13 Marcin Gręda Wiceprezes Zarządu Marcin Gręda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki