REKLAMA

ORION INVESTMENT S.A.: INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY Z DNIA 22.01.2020 R. ORAZ O TREŚCI PODJĘTYCH UCHWAŁ

2020-01-23 09:47
publikacja
2020-01-23 09:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Lista_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020 ESPI
Data sporządzenia: 2020-01-23
Skrócona nazwa emitenta
ORION INVESTMENT S.A.
Temat
INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY Z DNIA 22.01.2020 R. ORAZ O TREŚCI PODJĘTYCH UCHWAŁ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ORION INVESTMENT S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 stycznia 2020 r. miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, przeprowadzone bez formalnego zwołania, tj. w trybie o którym mowa w art. 405 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505), w którym wzięli udział wszyscy akcjonariusze Spółki, posiadający łącznie 10 823 120 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało przeprowadzone w związku ze złożeniem w dniu 22 stycznia 2020 r. przez akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie 10 823 120 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 10 823 120 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad m.in. uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Porządek obrad zaproponowany w ww. żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został jednogłośnie przyjęty i zrealizowany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym.
W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki które odbyło się w dniu 22 stycznia 2020 r., wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy, jak również nie miała miejsca sytuacja, w której głosowana uchwała nie zostałaby podjęta.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 ze zm.).
Załączniki
Plik Opis
Lista uchwał.pdfLista uchwał.pdf Lista uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-23 Marcin Gręda Wiceprezes Zarządu Marcin Gręda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki