REKLAMA

ORBIS: wyniki finansowe

2020-05-15 12:14
publikacja
2020-05-15 12:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
skonsolidowany_raport_kwartalny_QSr_1_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Orbis
I. Przychody netto ze sprzedaży 209 781 269 473 47 718 62 700
II. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (40 412) 45 625 (9 192) 10 616
III. Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej (34 756) 25 830 (7 906) 6 010
IV. Zysk netto z działalności zaniechanej 0 4 980 0 1 159
V. Zysk/(Strata) netto za okres (34 756) 30 810 (7 906) 7 169
VI. Zysk/(Strata) netto za okres przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (34 755) 30 813 (7 906) 7 169
VII. Zysk/(Strata) na jedną akcję podstawowy i rozwodniony przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł) (0,75) 0,67 (0,17) 0,16
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (59 587) 69 850 (13 554) 16 253
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 276 902) (26 126) (290 449) (6 079)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 534) (24 031) (2 396) (5 591)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem (1 347 023) 19 693 (306 399) 4 582
XII. Aktywa trwałe 2 787 297 2 810 055 612 283 659 870
XIII. Aktywa obrotowe 1 996 115 2 092 017 438 485 491 257
XIV. Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 674 3 321 148 780
XV. Kapitał własny 3 377 479 3 414 678 741 928 801 850
XVI. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 3 376 812 3 413 999 741 782 801 691
XVII. Zobowiązania długoterminowe 684 812 728 770 150 432 171 133
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 721 795 759 284 158 556 178 298
XIX. Zobowiązania związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0 2 661 0 625
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Orbis S.A.
XX. Przychody netto ze sprzedaży 141 301 183 671 32 141 42 736
XXI. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (19 125) 50 756 (4 350) 11 810
XXII. Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej (9 714) 34 223 (2 210) 7 963
XXIII. Zysk netto z działalności zaniechanej 0 385 0 90
XXIV. Zysk/(Strata) netto za okres (9 714) 34 608 (2 210) 8 052
XXV. Zysk/(Strata) na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w zł) (0,21) 0,75 (0,05) 0,17
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (30 232) 49 086 (6 877) 11 421
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 051 307) 1 857 (239 134) 432
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 572) (16 034) (1 267) (3 731)
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem (1 087 111) 34 909 (247 279) 8 123
XXX. Aktywa trwałe 2 256 808 2 270 229 495 751 533 105
XXXI. Aktywa obrotowe 1 443 188 1 492 507 317 024 350 477
XXXII. Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 674 3 321 148 780
XXXIII. Kapitał własny 2 689 730 2 699 444 590 851 633 896
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 466 984 477 447 102 582 112 116
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 543 956 586 505 119 490 137 726
XXXVI. Zobowiązania związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0 2 661 0 625


Dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
(punkty XII - XIX) oraz dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej
(punkty XXX - XXXVI) prezentowane są na dzień 31.03.2020 oraz 31.12.2019


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
skonsolidowany_raport_kwartalny_QSr_1_2020.pdfskonsolidowany_raport_kwartalny_QSr_1_2020.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Gilles Stephane Clavie Prezes Zarządu
2020-05-15 Ireneusz Andrzej Węgłowski Wiceprezes Zarządu
2020-05-15 Dominik Sołtysik Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki