REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: wyniki finansowe

2022-09-30 19:18
publikacja
2022-09-30 19:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_polroczny_GK_OF_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MPA_RAPORT_Z__PRZEGLADU_SKONS_I_JEDN_Open_Finance_S.A._w_upadlosci_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_w_sprawie_odstapienia_od_sporzadzenia_sprawozdania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_co_do_odmowy_sformulowania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 11576 68880 2493 15142
II. Koszty działalności operacyjnej 23163 73089 4989 16068
III. Zysk / strata brutto (15770) (6862) (3397) (1509)
IV. Zysk / strata netto za okres (15861) (9265) (3416) (2037)
V. - podstawowy z zysku / straty za okres (w zł / EURO) (1,27) (0,75) (0,27) (0,16)
VI. - rozwodniony z zysku / straty za okres (w zł / EURO) (1,27) (0,75) (0,27) (0,16)
VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3123 1424 673 313
VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (168) (1861) (36) (409)
IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (453) (777) (98) (171)
X. Przepływy pieniężne netto razem 2502 (1214) 539 (267)
XI. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XII. Aktywa trwałe - - - -
XIII. Aktywa obrotowe 119315 120637 25491 26229
XIV. Aktywa razem 119315 120637 25491 26229
XV. Zobowiązania długoterminowe 3189 3101 681 674
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 248561 234112 53104 50900
XVII. Zobowiązania ogółem 251750 237212 53786 51575
XVIII. Kapitał własny ogółem (132435) (116575) (28295) (25346)
XIX. Kapitał podstawowy 743 743 159 162
XX. Liczba akcji (tys. sztuk) 12393 12393 12393 12393
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
XXI. półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
XXII. Przychody ze sprzedaży 5432 68178 1170 14988
XXIII. Koszty działalności operacyjnej 16335 72805 3518 16005
XXIV. Zysk / strata brutto (12297) (7298) (2649) (1604)
XXV. Zysk / strata netto za okres (12297) (10559) (2649) (2321)
XXVI. - podstawowy z zysku / straty za okres (w zł / EURO) (0,99) (0,85) (0,21) (0,19)
XXVII. - rozwodniony z zysku / straty za okres (w zł / EURO) (0,99) (0,85) (0,21) (0,19)
XXVIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3651 479 786 105
XXIX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej - 17 - 4
XXX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (432) (751) (93) (165)
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem 3334 (255) 718 (56)
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
XXXII. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XXXIII. Aktywa trwałe - - - -
XXXIV. Aktywa obrotowe 107869 108796 23046 23654
XXXV. Aktywa razem 107869 108796 23046 23654
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 235594 220394 50334 47918
XXXVIII. Zobowiązania ogółem 235594 220394 50334 47918
XXXIX. Kapitał własny ogółem (127725) (111598) (27288) (24264)
XL. Kapitał podstawowy 743 743 159 162


Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje śródrocznego
skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
przeliczono na EURO według następujących zasad:-
Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono
według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na dzień 30 czerwca 2022 roku w wysokości 1 EURO = 4,6806
zł, oraz na 31 grudnia 2021 roku w wysokości 1 EURO = 4,5994 zł;-
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje
dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku oraz
30 czerwca 2021 roku (odpowiednio 1 EURO =4,6427 zł oraz 1 EURO = 4,5488
zł).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport półroczny GK OF 30.06.2022.pdfSkonsolidowany raport półroczny GK OF 30.06.2022.pdf Skonsolidowany raport półroczny
MPA RAPORT Z PRZEGLĄDU SKONS I JEDN Open Finance S.A. w upadłości 30.06.2022.pdfMPA RAPORT Z PRZEGLĄDU SKONS I JEDN Open Finance S.A. w upadłości 30.06.2022.pdf Raport z przeglądu
Oświadczenie w sprawie odstąpienia od sporządzenia sprawozdania.pdfOświadczenie w sprawie odstąpienia od sporządzenia sprawozdania.pdf Oświadczenie w sprawie odstąpienia od sporządzenia sprawozdania
Stanowisko co do odmowy sformułowania.pdfStanowisko co do odmowy sformułowania.pdf Stanowisko co do odmowy sformułowania wniosku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Paweł Głodek Syndyk Paweł Głodek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 8,42%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 8,42%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki