4,5800 zł
-0,43% -0,0200 zł
Odlewnie Polskie SA (ODL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Informacja_Dodatkowa__1_kw._2020_r.-sig-sig-sig.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 44 516 58 298 10 126 13 565
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 137 8 641 1 168 2 011
III. Zysk (strata) brutto 6 214 8 610 1 413 2 003
IV. Zysk (strata) netto 4 968 6 857 1 130 1 595
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 358 3 292 1 219 766
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 316 -1 709 -527 -398
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 260 76 -742 18
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -218 1 659 -50 386
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 117 554 118 338 25 823 27 512
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 775 44 700 7 859 10 392
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 783 647
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 671 28 279 5 200 6 575
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 81 779 73 638 17 964 17 120
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 996 30 996 6 809 7 206
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 654 121 20 164 121 19 654 121 20 164 121
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,86 0,90 0,19 0,21
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,12 3,63 0,91 0,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


W okresie 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. nie
wystąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego, na który składa się 20
664 121 szt. akcji o wartości nominalnej 1,50 zł każda akcja.Średnioważoną
liczbę akcji obliczono na podstawie liczby akcji w kapitale podstawowym,
tj. 20 664 121 szt. skorygowanej o  500 000 szt. akcji własnych
zakupionych w dniu 8 czerwca 2017r. w celu zabezpieczenia realizacji
kolejnych transz Programu Motywacyjnego, a następnie sprzedanych w
ilości 500 000 szt. w dniu 31 maja 2019 r., w ramach realizacji III
transzy Programu Motywacyjnego i zakupionych w dniu 19 czerwca 2019 roku
1 010 000 szt. akcji w celu zabezpieczenia realizacji kolejnych transz
Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki
ważonej wskaźnikiem odzwierciedlającym okres występowania tych akcjiStan
akcji na 31.03.2020 r. do wyliczenia wartości księgowej został 
obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitale podstawowym tj.
20 664 121 sztuk i ilością 1 010 000 sztuk akcji stanowiących część
akcji zakupionych przez Spółkę w m-cu 19 czerwcu 2019 r., w celu
realizacji kolejnych transz Programu Motywacyjnego dla kadry
zarządzającej i nie sprzedanych na dzień bilansowy.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-14 Zbigniew Ronduda Dyrektor Naczelny / Prezes Zarządu
2020-05-14 Leszek Walczyk Dyrektor Finansowy / Wiceprezes Zarządu
2020-05-14 Ryszard Pisarski Dyrektir Produkcji / Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 55 177 55 970 56 299
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 248 260 256
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 53 436 54 437 54 742
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 493 1 273 1 301
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 492 1 272 1 300
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 1 1
II. Aktywa obrotowe 61 620 53 863 61 664
1. Zapasy 14 377 14 622 12 732
2. Należności krótkoterminowe 26 824 19 806 30 557
2.1. Od jednostek powiązanych 30 16 8
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 26 794 19 790 30 549
3. Inwestycje krótkoterminowe 18 897 19 115 17 021
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18 897 19 115 17 021
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18 897 19 115 17 021
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 522 320 1 354
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne 757 757 375
A k t y w a r a z e m 117 554 110 590 118 338
PASYWA
I. Kapitał własny 81 779 76 896 73 638
1. Kapitał zakładowy 30 996 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy 26 250 26 250 19 910
3. Kapitał z aktualizacji wyceny -55 30 21
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 784 784 918
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 18 836 14 936
6. Zysk (strata) netto 4 968 18 836 6 857
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 775 33 694 44 700
1. Rezerwy na zobowiązania 6 864 6 581 6 851
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 261 1 257 1 185
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 895 4 795 4 974
a) długoterminowa 2 621 2 621 3 378
b) krótkoterminowa 2 274 2 174 1 596
1.3. Pozostałe rezerwy 708 529 692
długoterminowe
a) krótkoterminowe 708 529 692
2. Zobowiązania długoterminowe 2 200 2 783
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 200 2 783
2.2. kredyty i pozyczki 2 200 2 783
3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 671 19 992 28 279
3.1. Wobec jednostek powiązanych 12 77 72
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. z tytułu dostaw i usług o okr.wymagalności 12 77
3.3. do 12 miesięcy 12 77
3.4. Wobec pozostałych jednostek 23 110 19 915 27 764
3.5. Fundusze specjalne 549 443
4. Rozliczenia międzyokresowe 5 240 4 921 6 787
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 240 4 921 6 787
a) długoterminowe 2 277 2 482 3 428
b) krótkoterminowe 2 963 2 439 3 359
P a s y w a r a z e m 117 554 110 590 118 338
Wartość księgowa 81 022 76 328 73 263
Liczba akcji (w szt.) 19 654 121 19 654 121 20 164 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,12 3,88 3,63
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)


Wartość księgową na dzień 31.03.2020 r.
wynoszącą 81 022 tys. zł obliczono jako różnicę pomiędzy wartością
kapitału własnego w kwocie 81 779 tys. zł i wartością akcji własnych tj.
757 tys. zł.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019
1. Należności warunkowe 3 261 3 448 1 966
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 3 261 3 448 1 966
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na difinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 3 261 3 448 1 966
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 39 839 44 339 42 404
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 39 839 44 339 42 404
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksle in blanco zabezieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków pomocowych 14 639 14 639 12 704
- weksle własne in blanco zabezpieczjace umowy kredytowe zawarte z bankami 13 200 29 700 29 700
- notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji zabezpieczające umowę kredytową z bankiem 12 000
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 43 100 47 787 44 370
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 44 516 58 298
- od jednostek powiązanych 33 18
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 44 369 58 107
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 147 191
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 167 45 837
- jednostkom powiązanym 31 17
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 35 083 45 729
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 84 108
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 349 12 461
IV. Koszty sprzedaży 1 095 1 422
V. Koszty ogólnego zarządu 2 920 3 096
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 334 7 943
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 133 1 246
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 46
2. Dotacje 738 552
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 168 139
4. Inne przychody operacyjne 227 509
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 330 548
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 318 475
2. Inne koszty operacyjne 12 73
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 137 8 641
X. Przychody finansowe 1 116 2
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 1
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 1 115 2
XI. Koszty finansowe 39 33
1. Odsetki w tym: 39 33
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 6 214 8 610
XIII. Podatek dochodowy 1 246 1 753
a) część bieżąca 1 461 1 770
b) część odroczona -215 -17
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 4 968 6 857
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 16 948 18 177
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 790 532 20 099 737
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,86 0,90
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 76 896 66 780 66 780
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 76 896 66 780 66 780
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 30 996 30 996 30 996
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 30 996 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 26 250 19 910 19 910
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 6 340
a) zwiększenia (z tytułu) 6 340
b) dywidenda przypadająca na akcje własne 303
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 037
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 26 250 26 250 19 910
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 30 20 20
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -85 10 1
a) zwiększenia (z tytułu) 14 1
- różnice kursowe z przeliczenia oddziału zagranicznego 14 1
b) zmniejszenia (z tytułu) 85 4
c) różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego 85 4
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -55 30 21
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 784 918 918
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -134
a) zwiększenia (z tytułu) 2 700
- z podziału zysku na zakup akcji własnych 2 700
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 834
- rozliczenie zakupu akcji własnych 2 834
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 784 784 918
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 18 836 14 936 14 936
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 18 836 14 936 14 936
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 836 14 936 14 936
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 14 936
- przeznaczenie na kapitał zapasowy 6 037
- przeznaczenie na kapitał rezerwowy 2 700
- przeznaczenie na wypłatę dywidendy 6 199
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 18 836 14 936
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 18 836 14 936
6. Wynik netto 4 968 18 836 6 857
a) zysk netto 4 968 18 836 6 857
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 81 779 76 896 73 638
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 81 779 76 896 73 638
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 4 968 6 857
II. Korekty razem 390 -3 565
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 2 685 2 477
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 -168
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 38 33
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -46
5. Zmiana stanu rezerw 284 766
6. Zmiana stanu zapasów 244 2 301
7. Zmiana stanu należności -7 017 -9 332
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 532 1 367
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 711 -875
10. Inne korekty 335 -88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 358 3 292
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 46
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 46
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 2 316 1 755
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 316 1 755
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 316 -1 709
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 187 130
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 0 42
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 187
II. Wydatki 3 447 54
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 3 409
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 21
3. Odsetki 38 33
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 260 76
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -218 1 659
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -218 1 827
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 168
F. Środki pieniężne na początek okresu 19 115 15 536
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 18 897 17 195
- o ograniczonej możliwości dysponowania 249 7
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja Dodatkowa_ 1 kw. 2020 r.-sig-sig-sig.pdfInformacja Dodatkowa_ 1 kw. 2020 r.-sig-sig-sig.pdf Informacja dodatkowa za I kw. 2020 r.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.