REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2023-05-30 21:11
publikacja
2023-05-30 21:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SprawozdanieMSSF_31.03.2023_srodroczne_skonsolidowane_GK_NTT.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
I. Przychody ze sprzedaży 322 301 301 300 68 567 64 835
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 931 10 451 2 113 2 249
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 239 7 636 1 753 1 643
IV. Zysk (strata) netto 6 434 5 250 1 369 1 130
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -23 598 -28 021 -5 020 -6 030
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -57 -86 -12 -19
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 984 19 606 2 124 4 219
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -13 671 -8 501 -2 908 -1 829
IX. Liczba akcji (w szt.) 13 547 768 13 547 768 13 547 768 13 547 768
X. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0.47 0.39 0.10 0.08
31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
XI. Aktywa razem 448 236 379 474 95 869 80 913
XII. Zobowiązania długoterminowe 275 275 59 59
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 267 970 205 642 57 314 43 848
XIV. Kapitał własny 179 991 173 557 38 497 37 007
XV. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 17 774 17 719
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 547 768 13 547 768 13 547 768 13 547 768
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13.29 12.81 2.84 2.73
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wybrane dane):
XVIII. Przychody ze sprzedaży 321 621 300 904 68 423 64 750
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 086 10 567 1 933 2 274
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 395 7 752 1 573 1 668
XXI. Zysk (strata) netto 5 603 5 366 1 192 1 155
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -21 597 -25 971 -4 595 -5 589
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -57 -86 -12 -19
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 987 19 606 2 125 4 219
XXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -11 667 -6 451 -2 482 -1 388
XXVI. Liczba akcji (w szt.) 13 547 768 13 547 768 13 547 768 13 547 768
XXVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0.41 0.40 0.09 0.09
31.03.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2022
XXVIII. Aktywa razem 445 450 377 640 95 273 80 522
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 275 275 59 59
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 267 596 205 389 57 234 43 794
XXXI. Kapitał własny 177 579 171 976 37 981 36 669
XXXII. Kapitał podstawowy 83 100 83 100 17 774 17 719
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 13 547 768 13 547 768 13 547 768 13 547 768
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13.11 12.69 2.80 2.71


Wybrane dane prezentowane w kwartalnej informacji
finansowej oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na
EURO w następujący sposób:  -
pozycje dotyczące sprawozdań z całkowitych dochodów oraz sprawozdań z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten
wyniósł za okres 01-03.2023 r. – 1 Euro = 4,7005 zł, a za okres
01-03.2022 r. – 1 Euro = 4,6472 zł; -
pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej przeliczono według średniego
kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten
wyniósł na dzień 31 marca 2023 r. - 1 Euro = 4,6755 zł, na dzień 31
grudnia 2022 r. - 1 Euro = 4,6899 zł.

Przeliczenia
dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie
wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SprawozdanieMSSF_31.03.2023_srodroczne_skonsolidowane GK NTT.pdfSprawozdanieMSSF_31.03.2023_srodroczne_skonsolidowane GK NTT.pdf Raport kwartalny QSr_1 2023 (za I kwartał 2023 r.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Tadeusz Kurek Prezes Zarządu Tadeusz Kurek
2023-05-30 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarzadu Jacek Kozubowski
2023-05-30 Witold Markiewicz Wiceprezes Zarzadu Witold Markiewicz
2023-05-30 Marcin Olszewski Wiceprezes Zarzadu Marcin Olszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki