REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2022-04-29 23:56
publikacja
2022-04-29 23:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_GK_WYBR_DANE_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_GK_WYBR_DANE_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_2021-12-31_pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_SzDzS_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_SzDzS_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ntt-sb-ssf_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ntt-sb-ssf_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_OSW_ZARZ_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_OSW_ZARZ_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_INF_ZARZ_AUD_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_INF_ZARZ_AUD_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_Ocena_RN_SSFiSZ_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_Osw_RN_KA_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
I. Przychody ze sprzedaży 1 152 274,00 790 985,00 251 726,00 176 788,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 301,00 13 588,00 5 090,00 3 037,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 21 269,00 10 665,00 4 646,00 2 384,00
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 17 908,00 8 547,00 3 912,00 1 910,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 792,00 -20 154,00 6 727,00 -4 504,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -286,00 -732,00 -62,00 -164,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 138,00 24 935,00 -5 492,00 5 573,00
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5 368,00 4 049,00 1 173,00 905,00
IX. Liczba akcji (w szt.) 13 549 402,00 13 550 972,00 13 549 402,00 13 550 972,00
X. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 1,32 0,63 0,29 0,14
Dane bilansowe wg stanu na dzień 31.12.2021 / 31.12.2020
XI. Aktywa razem 365 397,00 273 358,00 79 444,00 59 235,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 356,00 391,00 77,00 85,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 205 092,00 128 886,00 44 591,00 27 929,00
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 159 949,00 144 081,00 34 776,00 31 222,00
XV. Kapitał podstawowy 83 100,00 83 100,00 18 068,00 18 007,00
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 547 768,00 13 549 416,00 13 547 768,00 13 549 416,00
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,81 10,63 2,57 2,30
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na Euro w następujący sposób:
- pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 – 1 Euro = 4,5775 PLN, a za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 – 1 Euro = 4,4742 PLN;
- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2021 r. - 1 Euro = 4,5994 PLN; na dzień 31 grudnia 2020 r. - 1 Euro = 4,6148 PLN.

W odniesieniu do sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano dane według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml List Prezesa Zarządu
List_Prezesa_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml.xadesList_Prezesa_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml.xades List Prezesa Zarządu - podpis
NTT_GK_WYBR_DANE_2021-12-31_pl.xhtmlNTT_GK_WYBR_DANE_2021-12-31_pl.xhtml Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2021 rok
NTT_GK_WYBR_DANE_2021-12-31_pl.xhtml.xadesNTT_GK_WYBR_DANE_2021-12-31_pl.xhtml.xades Wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2021 rok - podpisy
NTT_2021-12-31_pl.zipNTT_2021-12-31_pl.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za 2021 rok
NTT_2021-12-31_pl.zip.xadesNTT_2021-12-31_pl.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System za 2021 rok - podpisy
NTT_SzDzS_2021-12-31_pl.xhtmlNTT_SzDzS_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System za 2021 rok
NTT_SzDzS_2021-12-31_pl.xhtml.xadesNTT_SzDzS_2021-12-31_pl.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System za 2021 rok - podpisy
ntt-sb-ssf_2021-12-31_pl.xhtmlntt-sb-ssf_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok
ntt-sb-ssf_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesntt-sb-ssf_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok - podpisy
NTT_OSW_ZARZ_2021-12-31_pl.xhtmlNTT_OSW_ZARZ_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok
NTT_OSW_ZARZ_2021-12-31_pl.xhtml.xadesNTT_OSW_ZARZ_2021-12-31_pl.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu dot. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok - podpisy
NTT_INF_ZARZ_AUD_2021-12-31_pl.xhtmlNTT_INF_ZARZ_AUD_2021-12-31_pl.xhtml Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2021
NTT_INF_ZARZ_AUD_2021-12-31_pl.xhtml.xadesNTT_INF_ZARZ_AUD_2021-12-31_pl.xhtml.xades Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2021 - podpisy
NTT_Ocena_RN_SSFiSZ_2021-12-31_pl.xhtmlNTT_Ocena_RN_SSFiSZ_2021-12-31_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok
NTT_Osw_RN_KA_2021-12-31_pl.xhtmlNTT_Osw_RN_KA_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2021 rok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki