REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl

NOVAVIS GROUP SA: wyniki finansowe

2021-04-30 17:13
publikacja
2021-04-30 17:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1_Sprawozdanie_z_badania_JSF_Novavis_Group_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Sprawozdanie_finansowe_Novavis_Group_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Novavis_Group_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Informacja_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Novavis_Group_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
8_Ocena_Rady_Nadzorczej_Novavis_Group_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Razem przychody z działalności operacyjnej 3 566 461 797 107
II. Razem koszty działalności operacyjnej 900 (2 140) 201 (497)
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 665 (1 679) 596 (390)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (8 029) (1 727) (1 794) (401)
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (5 117) (2 023) (1 144) (470)
VI. Zysk (strata) netto (5 117) (2 023) (1 144) (470)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 720 1 486 161 345
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1132) (1 435) (253) (334)
IX. Przepływy pieniężne netto razem (43) 51 (10) 12
X. wg stanu na dzień: 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XI. Aktywa trwałe 45 298 1 910 9 816 449
XII. Aktywa obrotowe 3 436 3 275 745 769
XIII. Zobowiązania długoterminowe 3 813 1 826 0
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 504 3 630 326 852
XV. Kapitał własny (aktywa netto) 43 418 1 554 9 408 365
XVI. Wyemitowany kapitał akcyjny 3 502 382 759 90
XVII. Liczba akcji 35 015 285 3 820 500 35 015 285 3 820 500
XVIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 1,24 0,41 0,27 0,10
XIX. Średnia ważona liczba akcji 9 977 868 3 820 500 9 977 868 3 820 500
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,51) (0,53) (0,11) (0,12)
XXI. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 9 977 868 3 820 500 9 977 868 3 820 500
XXII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,51) (0,53) (0,11) (0,12)


Wybrane dane zostały przeliczone według następujących zasad:pozycje
aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 r. – według średniego kursu
ogłoszonego 31 grudnia 2020 r. przez Narodowy Bank Polski - 4,6148 zł
PLN/ EURposzczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego
sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych za okres 12 miesięczny kończący się 31 grudnia 2020
r. – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego kończącego się 31 grudnia
2020 r. - 4,4742PLN / EURpozycje aktywów i pasywów na dzień 31
grudnia 2019 r. – według średniego kursu ogłoszonego 31 grudnia 2019 r.
przez Narodowy Bank Polski - 4,2585 zł PLN/ EURposzczególne
pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie z całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 12
miesięczny kończący się 31 grudnia 2019 r. – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu
sprawozdawczego kończącego się 31 grudnia 2019 r. -4,3018 PLN / EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_Sprawozdanie z badania JSF_Novavis Group S.A..pdf1_Sprawozdanie z badania JSF_Novavis Group S.A..pdf Sprawozdanie z badania Novavis Group S.A.
2_Oświadczenie Zarządu.pdf2_Oświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu
3_List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf3_List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf List Prezea Zarządu do Akcjonariuszy
4_Sprawozdanie finansowe Novavis Group S.A..pdf4_Sprawozdanie finansowe Novavis Group S.A..pdf Sprawozdanie Finansowe Novavis Group S.A.
5_Sprawozdanie z dzialalności Novavis Group S.A.pdf5_Sprawozdanie z dzialalności Novavis Group S.A.pdf Sprawozdanie z działalności Novavis Group S.A.
6_Informacja Zarządu.pdf6_Informacja Zarządu.pdf Informacja Zarządu
7_Oświadczenie Rady Nadzorczej Novavis Group S.A..pdf7_Oświadczenie Rady Nadzorczej Novavis Group S.A..pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej
8_Ocena Rady Nadzorczej Novavis Group S.A..pdf8_Ocena Rady Nadzorczej Novavis Group S.A..pdf Ocena Rady Nadzorczej Novavis Group S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Piotr Karmelita Prezes Zarządu
2021-04-30 Paweł Krzyształowicz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Dariusz Landsberg Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki