REKLAMA

NOVAVIS GROUP SA: wyniki finansowe

2020-11-27 18:41
publikacja
2020-11-27 18:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Q3_2020_NG_sprawozdanie_final_podpis_komplet.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Razem przychody z działalności operacyjnej 2 984 211 672 49
II. Razem koszty działalności operacyjnej (656) (1 778) (148) (413)
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 328 (1 567) 524 (364)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 326 (1 373) 524 (319)
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 648 (1 524) 821 (354)
VI. Zysk (strata) netto 3 648 (1 524) 821 (354)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 352 1 773 79 412
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (137) (1 774) (31) (412)
IX. Przepływy pieniężne netto razem (35) (1) (8) (0)
X. wg stanu na dzień: 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019
XI. Aktywa trwałe 1 557 4 686 344 1 071
XII. Aktywa obrotowe 5 248 749 1 159 171
XIII. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 884 3 382 195 773
XV. Kapitał własny (aktywa netto) 5 921 2 053 1 308 469
XVI. Wyemitowany kapitał akcyjny 764 382 169 87
XVII. Liczba akcji 7 641 000 3 820 500 7 641 000 3 820 500
XVIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,77 0,54 0,17 0,12
XIX. Średnia ważona liczba akcji 5 586 237 3 820 500 5 586 237 3 820 500
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,65 (0,40) 0,15 (0,09)
XXI. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 5 586 237 3 820 500 5 586 237 3 820 500
XXII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,65 (0,40) 0,15 (0,09)


Wybrane dane zostały
przeliczone według następujących zasad:-
pozycje aktywów i pasywów na dzień 30 września 2020 r. – według
średniego kursu ogłoszonego 30 września 2020 r. przez Narodowy Bank
Polski - 4,5268 zł PLN/ EUR-
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie
z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
za okres 9 miesięczny kończący się 30 września 2020 r. – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego kończącego się 30 września 2020 r.- 4,4420 PLN /
EUR-
pozycje aktywów i pasywów na dzień 30 września 2019 r. – według
średniego kursu ogłoszonego 30 września 2019 r. przez Narodowy Bank
Polski - 4,3736 zł PLN/ EUR-
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat zawierającego sprawozdanie
z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
za okres 9 miesięczny kończący się 30 września 2019 r. – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego kończącego się 30 września 2019 r.- 4,3086 PLN /
EUR


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Q3_2020_NG_sprawozdanie_final_podpis_komplet.pdfQ3_2020_NG_sprawozdanie_final_podpis_komplet.pdf Sprawozdanie finansowe za Q3 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz Prezes Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki