REKLAMA

NANOGROUP S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 23:20
publikacja
2021-04-30 23:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
jednostkowe.7z  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody z działalności podstawowej 703,00 36,00 0,00 0,00
II. Zysk/(Strata) operacyjny -1 012,00 -1 213,00 0,00 0,00
III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem -1 323,00 -871,00 0,00 0,00
IV. Zysk/(Strata) netto -1 343,00 -903,00 0,00 0,00
V. Całkowite dochody/(straty) ogółem -1 343,00 -1,00 0,00 0,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 620,00 -1 115,00 0,00 0,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 150,00 -1 607,00 0,00 0,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 493,00 0,00 2,00 0,00
IX. Przepływy pieniężne netto razem 9,00 -3,00 0,00 0,00
X. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 41593 32150 7 9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 270 60 0 0
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 270 60 0 0
Kapitał własny razem 41323 32090 9 7
Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2020 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: poszczególne pozycje bilansu - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585, na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148, poszczególne pozycje sprawozdania rachunku zysków i strat, całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku - 4,3018 okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku - 4,4742.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
jednostkowe.7zjednostkowe.7z
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki