2,1000 zł
2,94% 0,0600 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NG_Sprawozdanie_Zarządu_z_dzialalności_30.09.2019r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NG__Skrocone_Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_Grupy_NanoGroup_SA_30.09.2019r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NG_Sprawozdanie_finansowe_jednoskowe_Spólki_NanoGroup_S.A_30.09.2019r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NANO_Raport_z_przegladu_-_jedn_30.06.2019_podp.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NANO_Raport_z_przegladu_-_konso_30.06.2019_podp.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży 217 530 51 215 50 730 12 080
II. Pozostałe przychody operacyjne 194 384 125 423 45 332 29 584
III. Suma przychodów z działalności operacyjnej 411 914 176 637 96 062 41 665
IV. Koszty operacyjne -932 521 -1 867 708 -217 472 -440 549
V. Amortyzacja -24 204 -29 120 -5 645 -6 869
VI. EBIT -1 344 435 -1 691 071 -313 534 -398 885
VII. EBITDA 1 320 231 -1 661 951 307 890 -392 016
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -750 151 -2 981 777 -174 942 -703 332
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 613 231 -3 420 687 -376 220 -806 861
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 475 017 1 990 114 110 778 469 422
XI. Środki pieniężne na koniec okresu 2 685 989 1 162 459 626 397 274 197
XII. Liczba akcji 13 956 570 12 970 020 3 059 256 3 037 049
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypisany do 0 0 0 0
XIV. Aktywa razem 23 738 973 19 559 767 5 583 013 4 484 539
XV. Należności krótkoterminowe 19 833 231 203 4 664 53 009
XVI. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 685 989 1 162 459 631 700 266 521
XVII. Pozostałe aktywa finansowe (głównie obligacje oraz jednostki uczestnictwa) 285 952 467 348 67 251 107 151
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 738 196 8 955 344 2 760 629 2 053 224
XIX. Zobowiązania długoterminowe 11 304 051 8 303 772 2 658 526 1 903 836
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 434 145 651 572 102 104 149 388
XXI. Kapitał własny 15 003 767 12 465 433 3 528 637 2 857 995
XXII. Kapitał zakładowy 13 956 570 12 970 3 282 354 2 9741. Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w
kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca roku obrotowego: 


za okres 01.01.2019 – 30.06.2019 r.: 4,2880 PLN,za okres 01.01.2018 – 30.06.2018 r.: 4,2395 PLN.2. Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego
przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy: 


na dzień 30 czerwca 2019 r.: 4,2520 PLN,na dzień 30
czerwca  2018 r.: 4,3616 PLN.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
NG_Sprawozdanie Zarządu z działalności_30.09.2019r..pdfNG_Sprawozdanie Zarządu z działalności_30.09.2019r..pdf Sprawozdanie Zarządu Nanogroup S.A. z Działalności Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 2019 r.
NG_ Skrocone Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy NanoGroup SA_30.09.2019r..pdfNG_ Skrocone Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy NanoGroup SA_30.09.2019r..pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. na dzień 30.06.2019r
NG_Sprawozdanie finansowe jednoskowe Spółki NanoGroup S.A_30.09.2019r..pdfNG_Sprawozdanie finansowe jednoskowe Spółki NanoGroup S.A_30.09.2019r..pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie Spółki NanoGroup S.A. na dzień 30.06.2019r
NANO Raport z przeglądu - jedn 30.06.2019 podp.pdfNANO Raport z przeglądu - jedn 30.06.2019 podp.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2019
NANO Raport z przeglądu - konso 30.06.2019 podp.pdfNANO Raport z przeglądu - konso 30.06.2019 podp.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej na dzień 30.06.2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowski
2019-09-30 Adam Kiciak Członek Zarządu Adam Kiciak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.