MUZA: wyniki finansowe

2020-04-30 07:44
publikacja
2020-04-30 07:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Roczne_skonsolidowane_sprawodanie_finansowe_na_31122019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_do_rocznego_skonsolidowanego_sprawozdania_na_31122019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_na_temat_bieglego_rewidenta_skonsolidowany_roczny_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_sprawozdaniu_skonsolidowany_roczny_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Audytora_skonso_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_ladzie_korporacyjnym_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_o_komitecie_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 570 29 820 6 176 6 989
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 750 -676 174 -158
III. Zysk (strata) brutto 456 -799 106 -187
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 694 -692 161 -162
V. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niesprawującym kontroli 87 21 20 5
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 119 3 350 260 785
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -596 -3 032 -139 -711
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -410 -79 -95 -18
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 113 239 26 56
X. Aktywa trwałe 24 110 22 773 5 662 5 296
XI. Aktywa obrotowe 15 185 17 153 3 566 3 989
XII. Aktywa, razem 39 295 39 927 9 228 9 285
XIII. Zobowiązania długoterminowe 6 424 4 687 1 508 1 090
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 9 916 12 249 2 329 2 849
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 23 045 23 167 5 412 5 388
XVI. Kapitał własny przypadający udziałom niesprawującym kontroli -90 -177 -21 -41
XVII. Kapitał zakładowy 5 724 5 724 1 344 1 331
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 2 800 598 2 800 598 2 800 598 2 800 598
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,23 8,27 1,93 1,92
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,51 7,55 1,76 1,76
XXI. Zysk / strata na jedną akcję zwykłą 0,25 -0,25 1,91 1,94
XXII. Rozwodniony zysk / strata na jedną akcję zwykłą 0,23 -0,23 1,75 1,77
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Zasady przeliczania na EURO danych finansowych: 1/ poszczególne pozycje bilansu wg. ustalonego przez NBP kursu wymiany złotego na EURO obowiązującego na dzień 31.12.2019r. 4,2585 zł/EURO i dane porównywalne na dzień 31.12.2018r. 4,3000 zł/EURO; 2/ poszczególne pozycje rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów wymiany ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem tj. 4 kwartały 2019r. 4,3018 zł/EURO i 4 kwartały 2018r. 4,2669 zł/EURO.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Roczne skonsolidowane sprawodanie finansowe na 31122019.pdfRoczne skonsolidowane sprawodanie finansowe na 31122019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie Zarządu do rocznego skonsolidowanego sprawozdania na 31122019.pdfSprawozdanie Zarządu do rocznego skonsolidowanego sprawozdania na 31122019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu
Oświadczenie na temat biegłego rewidenta skonsolidowany roczny 2019.pdfOświadczenie na temat biegłego rewidenta skonsolidowany roczny 2019.pdf Oświadczenie na temat biegłego rewidenda
Oświadczenie o sprawozdaniu skonsolidowany roczny 2019.pdfOświadczenie o sprawozdaniu skonsolidowany roczny 2019.pdf Oświadczenie o sprawozdaniu
Raport Audytora skonso 2019.pdfRaport Audytora skonso 2019.pdf Raport Audytora Grupy Muza S.A
List Prezesa 2019_.pdfList Prezesa 2019_.pdf List Prezeza Zarządu
Oświadczenie o ładzie korporacyjnym 2019.pdfOświadczenie o ładzie korporacyjnym 2019.pdf Oświadczenie o ładzie korporacyjnym
oświadczenie Zarządu.pdfoświadczenie Zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu dot. firmy audytorskiej
Oświadczenie RN o komitecie audytu.pdfOświadczenie RN o komitecie audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Ocena RN.pdfOcena RN.pdf Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Marcin Garliński Prezes Zarządu
2020-04-30 Małgorzata Czarzasty Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Agnieszka Łukasiak Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki