REKLAMA

MOSTALWAR: wyniki finansowe

2023-11-29 01:35
publikacja
2023-11-29 01:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_MW_ZA_III_KWARTAL_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 987 553 929 115 215 750 198 190
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 42 905 64 085 9 373 13 670
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 276 26 684 1 153 5 692
IV. Zysk (strata) brutto 2 926 16 373 639 3 493
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 114 13 165 462 2 808
VI. Zysk (strata) netto 2 114 13 165 462 2 808
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -22 647 -59 203 -4 948 -12 629
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -50 357 -15 540 -11 001 -3 315
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -25 106 -14 602 -5 485 -3 115
X. Środki pieniężne na koniec okresu 76 905 106 129 16 590 21 793
XI. WYSZCZEGÓLNIENIE (stan na:) 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XII. Aktywa razem 970 719 894 144 209 405 190 653
XIII. Zobowiązania długoterminowe 158 721 169 684 34 240 36 181
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 760 624 675 200 164 083 143 969
XV. Zobowiązania razem 919 345 844 884 198 323 180 150
XVI. Kapitał własny ogółem 51 374 49 260 11 082 10 503
XVII. Kapitał podstawowy 44 801 44 801 9 665 9 553
XVIII. Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000


Do wyliczenia wybranych danych
finansowych za III kwartał 2023 roku w EUR przyjęto następujące zasady:


- pozycje jednostkowego
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za III
kwartał 2023 roku przeliczono wg kursu 4,5773 PLN/EUR będącego średnią
arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP na ostatnie dni stycznia,
lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca, lipca, sierpnia i września 2023
roku


- poszczególne pozycje aktywów
i pasywów jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
według średniego kursu NBP 4,6356 PLN/EUR z 29.09.2023 roku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT MW ZA III KWARTAŁ 2023.pdfRAPORT MW ZA III KWARTAŁ 2023.pdf Raport MW III KW 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Miguel Angel Heras Llorente Prezes Zarządu
2023-11-29 Jorge Calabuig Ferre Wiceprezes Zarządu
2023-11-29 Jacek Szymanek Członek Zarządu
2023-11-29 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2023-11-29 Jarosław Reszka Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki