139,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Mo-Bruk SA (MBR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_GK_Mo-BRUK_SA_III_kw_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 87 023 61 637 20 198 14 491
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 952 14 790 6 952 3 477
III. Zysk (strata) brutto 29 506 13 809 6 848 3 246
IV. Zysk (strata) netto 23 830 11 174 5 531 2 627
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 025 16 137 6 969 3 794
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (807) (770) (187) (181)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 550) (11 491) (5 698) (2 702)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 667 3 876 1 083 911
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 6,6 3,1 1,5 0,7
X. Aktywa razem 172 820 173 396 39 514 40 325
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 893 64 079 13 008 14 902
XII. Zobowiązania długoterminowe 38 677 45 255 8 843 10 524
XIII. w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja 23 078 24 921 5 277 5 796
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 18 216 18 824 4 165 4 378
XV. w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja 2 431 2 412 556 561
XVI. Kapitał własny 115 927 109 318 26 506 25 423
XVII. Kapitał zakładowy 35 729 36 114 8 169 8 399
XVIII. Liczba akcji średnioważona 3 602 782 3 611 385 3 602 782 3 611 385
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 32,2 30,3 7,4 7,0


Powyższe dane finansowe za 3 kwartały 2019 i 2018 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:-
pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2019 roku - 4,3736 PLN/EUR, na
dzień 31.12.2018 roku - 4,3000 PLN/EUR- pozycje sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych - według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2019 roku - 4,3086
PLN/EUR, od 1 stycznia do 30 września 2018 roku - 4,2535 PLN/EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny_GK Mo-BRUK SA_III kw 2019.pdfRaport kwartalny_GK Mo-BRUK SA_III kw 2019.pdf Skonsolidowany raport kwartalny GK Mo-BRUK S.A. za III kwartały 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-24 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
2019-10-24 Tobiasz Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.