139,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Mo-Bruk SA (MBR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK/static/att/emitent/2019-08/Mo-Bruk_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019_201908210921230938.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mo-Bruk_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_GK_MBR_I_pol.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_MO-BRUK_SA_MSSF_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 771 36 893 12 773 8 702
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 219 6 644 4 016 1 567
III. Zysk (strata) brutto 16 838 6 013 3 927 1 418
IV. Zysk (strata) netto 13 587 4 875 3 169 1 150
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 172 9 774 4 238 2 305
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (114) (963) (26) (227)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 473) (6 816) (1 043) (1 608)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 13 585 1 995 3 168 471
IX. Liczba akcji 3 611 385 3 611 385 3 611 385 3 611 385
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,8 1,3 0,88 0,32
XI. Aktywa razem 182 504 173 396 42 922 40 325
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 69 282 64 079 16 294 14 902
XIII. Zobowiązania długoterminowe 41 253 45 255 9 702 10 524
XIV. w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja 23 685 24 921 5 570 5 796
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 28 029 18 824 6 592 4 378
XVI. w tym Przychody przyszłych okresów - dotacja 2 431 2 412 572 561
XVII. Kapitał własny 113 222 109 318 26 628 25 423
XVIII. Kapitał zakładowy 36 114 36 114 8 493 8 399
XIX. Liczba akcji 3 611 385 3 611 385 3 611 385 3 611 385
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 31,4 30,3 7,4 7,0


Powyższe dane finansowe za I półrocze 2019 roku i 2018 rok zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad: -
poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące:I
półrocza 2019 roku - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 28
czerwca 2019 roku - 4,2520 złotych/EUR,31 grudnia 2018 roku -
według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,300
złotych/EUR.- poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz
dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1
stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku) - 4,2880 złotych/EUR oraz
roku 2018 (od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku) - 4,2395
złotych/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK Mo-Bruk sprawozdanie półroczne 30.06.2019.pdfGK Mo-Bruk sprawozdanie półroczne 30.06.2019.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Mo-BRUK S.A. za I półrocze 2019
Mo-Bruk sprawozdanie półroczne 30.06.2019.pdfMo-Bruk sprawozdanie półroczne 30.06.2019.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A. za I półrocze 2019
Sprawozdanie Zarządu z Działalności GK MBR I pół.2019.pdfSprawozdanie Zarządu z Działalności GK MBR I pół.2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Mo-BRUK S.A. w I półroczu 2019
GK MO-BRUK SA MSSF 30.06.2019.pdfGK MO-BRUK SA MSSF 30.06.2019.pdf Sródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Mo-BRUK S.A. za I półrocze 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-21 Elżbieta Mokrzycka Wiceprezes Zarządu
2019-08-21 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.