REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

MLP GROUP S.A.: wyniki finansowe

2023-03-17 23:23
publikacja
2023-03-17 23:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2023-03-17.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mlg_2022-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mlg_2022-12-31_pl.zip_NW.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MLGSprZarzKonso_2022-12-31_pdf.xhtml_AG.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mlg_2022-12-31_pl.zip_AG.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mlg_2022-12-31_pl.zip_MD.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mlg_2022-12-31_pl.zip_RTK.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mlg_2022-12-31_pl_TZ.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
mlg_2022-12-31_pl.zip_MS.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MLGSprZarzKonso_2022-12-31_pdf.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MLGSprZarzKonso_2022-12-31_pdf.xhtml_MD.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MLGSprZarzKonso_2022-12-31_pdf.xhtml_RTK.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MLGSprZarzKonso_2022-12-31_pdf.xhtml_TZ.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MLGSprZarzKonso_2022-12-31_pdf.xhtml_MS.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PL-ASR-Audit_Report_SSF_MLP_Group.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PL-ASR-Audit_Report_SSF_MLP_Group.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2022
I. Przychody 279 073,00 200 588,00 59 525,00 43 820,00
II. Pozostałe przychody operacyjne 3 041,00 2 460,00 649,00 537,00
III. Zysk/(Strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych 455 565,00 540 323,00 97 171,00 118 039,00
IV. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu -136 645,00 -108 331,00 -29 146,00 -23 666,00
V. Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej 590 216,00 632 254,00 125 891,00 138 122,00
VI. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 529 092,00 599 455,00 112 854,00 130 957,00
VII. Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej 422 390,00 480 470,00 90 094,00 104 963,00
VIII. Całkowite dochody ogółem 491 452,00 489 204,00 104 825,00 106 871,00
IX. Zysk/(Strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 422 390,00 480 470,00 90 094,00 104 963,00
X. Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 19,69 23,23 4,00 5,07
XI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 164 653,00 164 742,00 35 120,00 35 990,00
XII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -508 612,00 -569 827,00 -108 485,00 -124 484,00
XIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 477 282,00 421 477,00 101 803,00 92 076,00
XIV. Przepływy środków pieniężnych razem bez różnic kursowych 133 323,00 16 392,00 28 438,00 3 581,00
XV. Przepływy środków pieniężnych razem 137 966,00 14 225,00 29 428,00 13 625,00
****
na dzień:
XVI. Aktywa trwałe 4 575 262,00 3 457 071,00 975 557,00 751 635,00
XVII. Aktywa obrotowe 414 876,00 328 483,00 88 462,00 71 419,00
XVIII. Aktywa razem 4 990 138,00 3 785 554,00 1 064 019,00 823 054,00
XIX. Zobowiązania długoterminowe 2 219 946,00 1 722 350,00 473 347,00 374 473,00
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 272 241,00 238 683,00 58 048,00 51 894,00
XXI. Kapitał własny, w tym: 2 497 951,00 1 824 521,00 532 624,00 396 687,00
XXII. Kapitał zakładowy 5 999,00 5 344,00 1 279,00 1 162,00
XXIII. Pasywa razem 4 990 138,00 3 785 554,00 1 064 019,00 823 054,00
XXIV. Liczba akcji (w szt.) 23 994 982,00 21 373 639,00 23 994 982,00 21 373 639,00
XXV. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej 104,10 85,36 22,20 18,56
Powyższe dane finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 i 2021 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2022 roku: 1 EUR=4,6899 PLN, na dzień 31 grudnia 2021 roku: 1 EUR=4,5994 PLN,
- pozycje ze skonsolidowanego rachunku zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów, a także ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1.01.2022 do 31.12.2022: 1 EUR =4,6883 PLN (dla okresu od 1.01.2021 do 31.12.2021: 1 EUR =4,5775 PLN).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2023-03-17.xhtmlOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2023-03-17.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej
mlg_2022-12-31_pl.zipmlg_2022-12-31_pl.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MLP Group S.A za 2022 rok
mlg_2022-12-31_pl.zip_NW.XAdESmlg_2022-12-31_pl.zip_NW.XAdES Podpis do skonsolidowanego sprawozdania finansowego-Nina Warzycka
MLGSprZarzKonso_2022-12-31_pdf.xhtml_AG.XAdESMLGSprZarzKonso_2022-12-31_pdf.xhtml_AG.XAdES Podpis do sprawozdanie Zarządu - Agnieszka Góźdź
mlg_2022-12-31_pl.zip_AG.XAdESmlg_2022-12-31_pl.zip_AG.XAdES Podpis do skonsolidowanego sprawozdania finansowego-Agnieszka Góźdź
mlg_2022-12-31_pl.zip_MD.XAdESmlg_2022-12-31_pl.zip_MD.XAdES Podpis do skonsolidowanego sprawozdania finansowego-Monika Dobosz
mlg_2022-12-31_pl.zip_RTK.XAdESmlg_2022-12-31_pl.zip_RTK.XAdES Podpis do skonsolidowanego sprawozdania finansowego-Radosław T. Krochta
mlg_2022-12-31_pl_TZ.XAdESmlg_2022-12-31_pl_TZ.XAdES Podpis do skonsolidowanego sprawozdania finansowego-Tomasz Zabost
mlg_2022-12-31_pl.zip_MS.XAdESmlg_2022-12-31_pl.zip_MS.XAdES Podpis do skonsolidowanego sprawozdania finansowego-Michael Shapiro
MLGSprZarzKonso_2022-12-31_pdf.xhtmlMLGSprZarzKonso_2022-12-31_pdf.xhtml Sprawozdanie z działalności GK MLP Group S.A. za 2022 rok
MLGSprZarzKonso_2022-12-31_pdf.xhtml_MD.XAdESMLGSprZarzKonso_2022-12-31_pdf.xhtml_MD.XAdES Podpis do sprawozdanie Zarządu - Monika Dobosz
MLGSprZarzKonso_2022-12-31_pdf.xhtml_RTK.XAdESMLGSprZarzKonso_2022-12-31_pdf.xhtml_RTK.XAdES Podpis do sprawozdanie Zarządu - Radosław T. Krochta
MLGSprZarzKonso_2022-12-31_pdf.xhtml_TZ.XAdESMLGSprZarzKonso_2022-12-31_pdf.xhtml_TZ.XAdES Podpis do sprawozdanie Zarządu - Tomasz Zabost
MLGSprZarzKonso_2022-12-31_pdf.xhtml_MS.XAdESMLGSprZarzKonso_2022-12-31_pdf.xhtml_MS.XAdES Podpis do sprawozdanie Zarządu - Michael Shapiro
PL-ASR-Audit Report_SSF MLP Group.xhtmlPL-ASR-Audit Report_SSF MLP Group.xhtml Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta
PL-ASR-Audit Report_SSF MLP Group.xhtml.xadesPL-ASR-Audit Report_SSF MLP Group.xhtml.xades Podpis do sprawozdania z badania biegłego rewidenta
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki